Base description which applies to whole site

Artikel 32: Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 6,1 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 18,8 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 8,4 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenDe subsidiebetaling eerste tranche 2022 voor het Juridisch Loket is abusievelijk reeds betaald in december 2021, in plaats van januari 2022. Dit leidt tot een overschrijding van 8,5 mln. op het uitgavenbudget. Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Verplichtingen De lagere verplichting wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoegingen rechtsbijstand waarbij een lagere realisatie is gerealiseerd van het aantal afgegeven toevoegingen dan geraamd wat resulteert in een meevaller van 24,4 mln. Daarnaast is de verplichting opgehoogd met 7 mln. ten behoeve van de subsidietoekenning voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) voor de jaren 2021 en 2022. Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Ontvangsten Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 8,4 mln. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • Een terugstorting naar JenV door overschrijding van de liquiditeitsnorm rechtsbijstand van 10,7 mln.

  • Op het onderdeel Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een tegenvaller van 3,2 mln. voor wat betreft het toezicht en tuchtrecht omdat de facturen te laat zijn verstuurd waardoor een deel van de ontvangsten in 2022 worden verwerkt.

  • Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Licence