Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.639.135

0

1.639.135

116.424

1.755.559

109.110

92.666

69.949

69.698

           
 

Apparaatsuitgaven

31.532

0

31.532

732

32.264

695

677

681

695

32.1

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

         
 

Personele uitgaven

28.319

0

28.319

667

28.986

630

625

629

643

 

waarvan eigen personeel

27.574

0

27.574

256

27.830

419

413

417

431

 

waarvan externe inhuur

745

0

745

411

1.156

211

212

212

212

 

Materiele uitgaven

3.213

0

3.213

65

3.278

65

52

52

52

 

waarvan ict

1.393

0

1.393

30

1.423

30

30

30

30

 

waarvan sso's

65

0

65

196

261

196

196

196

196

 

waarvan overig materieel

1.755

0

1.755

‒ 161

1.594

‒ 161

‒ 174

‒ 174

‒ 174

           
 

Programma-uitgaven

1.607.603

0

1.607.603

115.692

1.723.295

108.415

91.989

69.268

69.003

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

32.2

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Raad voor Rechtsbijstand

27.595

0

27.595

503

28.098

503

503

503

503

 

Bureau Financieel Toezicht

7.789

0

7.789

252

8.041

252

252

252

252

 

Subsidies

         
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

544

0

544

10

554

10

10

10

10

 

Juridisch Loket

26.484

0

26.484

482

26.966

482

482

482

482

 

Overige Subsidies

136

0

136

3

139

3

3

3

3

 

Opdrachten

         
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

9.731

0

9.731

‒ 937

8.794

‒ 923

196

196

196

 

Toevoegingen rechtsbijstand

434.422

0

434.422

25.287

459.709

17.790

6.824

7.921

7.185

 

Mediation in Strafrecht

1.061

0

1.061

21

1.082

21

21

21

21

 

Overige Opdrachten

451

0

451

8

459

8

8

8

8

           

32.3

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Autoriteit Persoonsgegevens

18.525

0

18.525

6.494

25.019

419

419

419

419

 

College voor de Rechten van de Mens

7.561

0

7.561

590

8.151

295

293

167

167

 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.709

0

1.709

260

1.969

226

226

226

226

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.500

0

5.500

‒ 247

5.253

‒ 252

‒ 252

‒ 252

‒ 252

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

790

0

790

18

808

18

18

18

18

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Raad voor de rechtspraak

1.062.430

0

1.062.430

83.817

1.146.247

89.394

82.840

59.148

59.619

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.028

0

1.028

‒ 1.005

23

‒ 5

0

0

0

 

Subsidies

         
 

Rechtspleging

482

0

482

8

490

8

8

8

8

 

Wetgeving

1.256

0

1.256

22

1.278

22

22

22

22

 

Opdrachten

         
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

0

0

0

104

104

142

114

114

114

 

Overige Opdrachten

109

0

109

2

111

2

2

2

2

           
 

Ontvangsten

193.383

0

193.383

0

193.383

3.286

1.523

‒ 6.982

‒ 7.602

 

waarvan Griffierechten

175.857

0

175.857

0

175.857

3.286

1.523

‒ 6.982

‒ 7.602

 

waarvan Overig

17.526

0

17.526

0

17.526

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand 25,3 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

  • Door middel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting 2020 op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2021 (25,9 mln.). Een gedeelte van deze toevoeging wordt door middel van een kasschuif verschoven naar latere jaren om zo het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening per jaar sluitend te laten zijn. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt in 2021 voor ‒ 9,2 mln. met een schuif naar 2022 tot en met 2024;

  • Toekenning 4,7 mln. aan loonbijstelling en 3,4 mln. aan prijsbijstelling. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

  • Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens 6,5 mln.

  • Het budget van Autoriteit Persoonsgegevens wordt eenmalig in het jaar 2021 met 6,1 mln. verhoogd;

  • Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Raad voor de rechtspraak 83,8 mln.

  • Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat meerjarig een toename van het aantal rechtszaken zien. Op basis hiervan wordt het budget voor de Raad voor de rechtspraak in 2021 met 65,2 mln. verhoogd met een afloop naar 33,4 mln. in 2025. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

  • De raming van de Meerjaren Productie Prognose (asiel) leidt in 2021 tot een budgetverlaging voor de Raad voor de rechtspraak van 6,7 mln. met een oploop naar een budgetverhoging van 1,9 mln. in 2025;

  • Toekenning 19,5 mln. aan loonbijstelling en 4,3 mln. aan prijsbijstelling Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

  • Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Licence