Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.365.623

6.553.346

54.944

19.101

6.627.391

      

Programma-uitgaven

6.365.623

6.567.173

54.944

19.101

6.641.218

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

31.2 Bekostiging Politie

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Politie

6.093.863

6.285.895

54.937

20.939

6.361.771

Politieacademie

3.010

3.075

0

0

3.075

Bijdrage medeoverheden

     

brandweer- en politiekorps (BES)

26.327

26.924

0

‒ 186

26.738

Opdrachten

     

Taptolken

11.164

11.369

0

‒ 2.587

8.782

      

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.715

11.588

0

‒ 61

11.527

Beheer meldkamers

198.316

206.750

7

0

206.757

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

851

871

0

65

936

Bijdrage medeoverheden

     

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

1.825

1.792

‒ 618

22

1.196

Subsidies

     

Opsporing

2.318

2.362

0

0

2.362

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.819

3.900

‒ 400

0

3.500

Overige Subsidies

540

550

618

2.125

3.293

Opdrachten

     

Providers

10.049

10.236

0

‒ 1.500

8.736

Overige Opdrachten

1.826

1.861

400

284

2.545

      

Ontvangsten

9.188

11.683

52.174

0

63.857

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 75,9 mln.

  • Een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering, ad 52,2 mln., worden omgezet naar de algemene bijdrage. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering 

    van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.

  • Voor arbeidskostenontwikkeling wordt bij Najaarsnota 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting waarvan 8,3 mln. voor politie.

  • Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 7,2 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.

  • Het restant bedrag omvat diverse kleinere bedragen zoals een mutatie van 1,2 mln. voor de individuele beoordeling Slachtofferzorg en 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 52,2 mln.Zie toelichting bij de uitgaven.

Licence