Base description which applies to whole site

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminalititsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.026.745

970.242

‒ 3.368

‒ 30.973

935.901

      

Apparaatsuitgaven

557.302

606.356

10.292

12.760

629.408

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

     

Personele uitgaven

465.287

499.442

12.673

1.951

514.066

waarvan eigen personeel

424.006

446.923

12.879

‒ 853

458.949

waarvan externe inhuur

39.813

51.026

‒ 206

2.802

53.622

waarvan overig personeel

1.468

1.493

0

2

1.495

Materiele uitgaven

92.015

106.914

‒ 2.381

10.809

115.342

waarvan ict

8.955

14.191

‒ 2.381

10.799

22.609

waarvan sso's

34.265

39.394

0

10

39.404

waarvan overig materieel

48.795

53.329

0

0

53.329

      

Programma-uitgaven

469.443

367.886

‒ 13.660

‒ 43.733

310.493

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

     

Bijdrage medeoverheden

     

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.742

7.916

0

1.630

9.546

Overige Bijdrage medeoverheden

1.069

1.493

‒ 10

‒ 67

1.416

Subsidies

     

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.733

3.802

0

707

4.509

Keurmerk Veilig Ondernemen

404

412

0

0

412

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

170

173

0

0

173

Overige Subsidies

1.150

1.322

‒ 21

0

1.301

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

136

139

0

0

139

      

33.3 Opsporing en vervolging

     

Bijdrage Agentschappen

     

NFI

73.667

75.392

1.343

2.776

79.511

Bijdrage medeoverheden

     

Caribisch Nederland (BES)

4.852

7.594

‒ 350

406

7.650

FIU.Nederland

6.627

6.776

‒ 6.776

0

0

Aanpak ondermijning

204.457

89.352

794

‒ 14.979

75.167

Overige Bijdrage medeoverheden

14.187

15.958

‒ 5.539

‒ 2.953

7.466

Subsidies

     

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

669

684

0

‒ 668

16

Overige Subsidies

3.133

4.404

153

102

4.659

Opdrachten

     

Schadeloosstellingen

19.951

20.342

0

0

20.342

Keten Informatie Management

1.448

1.482

0

2

1.484

Onrechtmatige Detentie

3.588

3.658

0

2.000

5.658

Caribisch Nederland (BES)

0

0

350

0

350

Gerechtskosten

33.431

34.000

0

0

34.000

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

0

0

0

827

827

Verkeershandhaving OM

18.484

18.914

‒ 2.691

7

16.230

Afpakken

892

913

‒ 913

2

2

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.061

13.317

0

‒ 1.041

12.276

Overige Opdrachten

48.988

45.164

0

‒ 38.822

6.342

Garanties

     

Faillissementscuratoren

780

794

0

700

1.494

      

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

     

Opdrachten

     

Vervolging en berechting MH17-verdachten

6.824

13.885

0

5.638

19.523

      

Ontvangsten

1.255.793

1.481.685

1.896

5.962

1.489.543

waarvan Afpakken

384.360

384.360

0

0

384.360

waarvan Boeten en Transacties

858.433

1.084.325

0

0

1.084.325

waarvan Overig

13.000

13.000

1.896

5.962

20.858

1

incl. ISB

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) 23,1 mln.Dit bedrag bestaat grotendeels uit de volgende mutaties:

 • Corona gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten Voor het opvangen van de corona kosten is totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor het OM betreft het 10,4 mln.

 • Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT-uitgaven.

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,5 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen.

33.3 Opsporing en vervolging

FIU. Nederland ‒ 6,8 mln.Betreft een technische mutatie van 6,8 mln. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld naar het juiste budgetonderdeel (DG-Ondermijning)

Aanpak ondermijning ‒ 14,2 mln.

 • Kasschuif in het kader van ondermijning:diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op.

  De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten ad -11,6 mln. die opnieuw moest worden uitgezet omdat de eerste beheers­ kosten te hoog waren.

 • Bij Najaarsnota wordt een meevaller verwacht van ‒ 9,1 mln. op dit budget. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van 4,5 mln. aan loon- en prijsbijstelling die voor dit jaar niet nodig is, 3,6 mln. als gevolg 

  van een vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem BIS) en 1 mln. vanwege meevallende kosten bij Defensie voor activiteiten in het Caraïbisch gebied.

 • Een technische mutatie van 10,8 mln. wegens overdracht van het DG-

   ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overge­heveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning.

 • Het restant saldo betreft kleinere mutaties zoals een overboeking naar Financiën van 2 mln. voor actualisering van het ultimate beneficial ownershipregister (UBO register) en een interne overboeking van 1,6 mln. naar de Riec's en het Liec ten behoeve van de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 8,5 mln.Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds van 1,4 mln. voor het experiment gesloten Coffeeshopketen. En een technische mutatie van 4 mln. wegens overdracht van het DG-ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning. En een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.

Overige opdrachten ‒ 38,8 mln.Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de post digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen. Er wordt in totaal 32,8 mln overgeheveld naar diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een bijdrage aan het NFI van 2,2 mln. voor de uitvoering van de bloedonderzoeken die het NFI in het kader van het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer moet verrichten.

33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten

Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 5,6 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering (6 mln.) van de uitgaven en ontvangsten voor de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 7,9 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering van de ontvangsten van de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces van 6 mln.

Licence