Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

52.588

170.272

‒ 142.470

‒ 23.170

4.632

      

Uitgaven

52.588

170.272

‒ 142.470

‒ 23.170

4.632

92.1 Overig

     

Overig

     

Nog onverdeeld

52.588

170.272

‒ 142.470

‒ 23.170

4.632

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld ‒ 165,6 mln.Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft voornamelijk de doorverdeling van de Corona gerelateerde middelen ad 140 mln. Daarnaast wordt van het gereserveerde bedrag van 16 mln. ad 10,7 mln. overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het restant van 5 mln. valt vrij. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt, kleiner dan 5 mln.

Licence