Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

           
 

Uitgaven

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

92.1

92.1 Overig

         
 

Overig

         
 

Nog onverdeeld

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld 117,7 mln.Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Het saldo op dit artikel omvat voornamelijk een extra toevoeging van 100 mln. ter dekking van corona gerelateerde kosten. Vorig jaar was voor het jaar 2021 reeds 40 mln. als voorschot beschikbaar gekomen. Thans is in totaal dus 140 mln. beschikbaar. In de loop van het uitvoeringsjaar worden deze middelen verdeeld over de organisaties waar de kosten neer zullen slaan. Op basis van een eerste inventarisatie is thans een voorlopige verdeling gemaakt (zie onderstaande tabel voor verdeling corona middelen op artikelniveau). Bij de najaarsnota (tweede suppletoire begrotingswijziging), zal gekomen worden tot een meer definitieve verdeling op basis van de dan geactualiseerde inzichten en dan zal het budget worden overgeboekt naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast maakt JenV in 2021 incidenteel 16 mln. aan budget vrij voor de RvdK vanwege het financieel tekort in 2021. Deze middelen hangen samen met de uitkomsten van een kosten–analyse bij de RvdK. Na analyse zal het budget worden overgeboekt naar het desbetreffende beleidsartikel.Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) is 6 mln. overgeboekt van BZK naar JenV voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Ook deze middelen zullen in de loop van het jaar nader worden verdeeld.

Tabel 4 Verdeling coronamiddelen 140 mln.

Organisaties

artikel

bedrag

DJI

34

3

1

20

33.270

DGM

37

2

5

23

3.613

RvdR

32

3

3

22

4.164

NCTV

36

2

5

22

19.110

OM

33

1

1

11

10.434

SGM

34

4

2

20

‒ 35

RvdK

34

1

2

16

710

RvdK

34

1

2

19

123

COA

37

2

2

20

3.584

3RO

34

3

2

20

3.334

3RO

34

3

2

21

70

3RO

34

3

2

22

264

CJIB

34

3

1

23

5.200

SHN

34

4

2

21

3.520

AP

32

3

2

20

1.255

OVV

36

3

2

20

2.130

KSA

34

2

2

20

956

Justis

34

2

1

20

176

NFI

33

3

1

20

386

IFV

36

2

2

20

230

Administratiekosten

34

3

9

90

7.000

HR

32

1

2

16

350

NCSC

91

1

1

12

341

IJenV

91

1

1

11

114

DWJZ

91

1

2

19

408

DWJZ

91

1

1

11

610

SG - DCOM

91

1

1

12

313

pSG - DI&I

91

1

1

6

1.267

pSG - DC

91

1

1

6

610

SG - DBO

91

1

1

11

57

SG - POC

91

1

2

19

48

SG - WODC

91

1

2

19

‒ 140

DTenV

91

1

1

11

‒ 669

DTenV

37

3

1

20

‒ 1.500

DTenV

37

3

5

20

‒ 1.800

DG-Covid

36

2

2

20

2.600

COA quarantaine voorziening

92

1

1

11

25.800

Griffierechten

92

1

1

11

12.097

Totaal

    

140.000

Licence