Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 10 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

472.402

505.206

6.183

30.481

541.870

      

Apparaatsuitgaven

473.733

506.537

6.183

30.481

543.201

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

     

Personele uitgaven

327.594

347.607

9.230

18.803

375.640

waarvan eigen personeel

289.336

306.202

6.249

8.303

320.754

waarvan externe inhuur

36.400

39.516

3.629

10.499

53.644

waarvan overig personeel

1.858

1.889

‒ 648

1

1.242

Materiele uitgaven

146.139

158.930

‒ 3.047

11.678

167.561

waarvan ict

21.850

22.823

3.625

2.398

28.846

waarvan sso's

85.014

88.461

‒ 2.953

10.381

95.889

waarvan overig materieel

39.275

47.646

‒ 3.719

‒ 1.101

42.826

      

Ontvangsten

19.406

19.406

452

0

19.858

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 36,7 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

  • Extra en onverwachte kosten SSC-ICT voor 7 mln. Het gaat om 4 mln. voor een nieuwe dienst en 3 mln. meerkosten voor een bestaande dienst.

  • Bij Najaarsnota is 4 mln. naar de JenV-begroting overgeheveld voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.

  • Een interdepartementale overboeking vanuit BZK van 6,3 mln. voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.

  • Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar het apparaatsbudget voor uitvoering van de diverse projecten.

  • Een tegenvaller bij het onderdeel Diensten Centrum voor 1,5 mln. Aan de toegenomen vraag naar diensten van het IUC kan niet worden voldaan door de inzet van eigen vast personeel dus is een beroep gedaan op de inhuur van externen.

  • Een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.

  • Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties zoals 0,5 mln. voor arbeidskostenontwikkeling.

Licence