Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92. Nog onverdeeld

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nog onverdeeld» staat in artikel 2, lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 41 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

72.289

52.588

32.799

52.775

‒ 12.557

99.797

        

Uitgaven

0

72.789

52.588

32.799

52.775

‒ 12.557

99.797

92.1 Nog onverdeeld

0

72.789

52.588

32.799

52.775

‒ 12.557

99.797

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. en in 2021 € 40 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er door de coronamaatregelen lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB. ↵ De beschikbare middelen zijn overgemaakt naar artikel 92 en worden bij tweede suppletoire begroting 2020 en eerste suppletoire begroting 2021 nader verdeeld. In het voorjaar 2021 wordt tevens bezien hoe de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zich in 2021 en verder zullen gaan ontwikkelen.

Licence