Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.288.493

5.527.284

26.100

‒ 13.122

5.540.262

      

Uitgaven

5.278.368

5.517.164

6.100

‒ 13.122

5.510.142

      

3.1 Woningmarkt

     

Subsidies (regelingen)

     

Bevordering eigen woningbezit

4.000

4.000

‒ 700

0

3.300

Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit

20.000

20.000

0

0

20.000

Woningmarkt

4.349

7.311

90

647

8.048

Opdrachten

     

WSW risicovoorziening

0

104

607

239

950

NHG risicovoorziening

0

0

63.547

0

63.547

Woningmarkt

3.435

4.034

‒ 33

‒ 62

3.939

Inkomensoverdrachten

     

Huurtoeslag

4.311.085

4.374.049

0

‒ 837

4.373.212

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Woningmarkt

3.066

3.066

0

‒ 79

2.987

Bijdrage aan medeoverheden

     

Woningmarkt

0

2.000

0

0

2.000

Bijdrage aan agentschappen

     

Dienst van de Huurcommissie

7.261

9.961

153

1.544

11.658

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

970

970

0

211

1.181

RVO.nl (Uitvoeringskosten BEW)

100

100

‒ 100

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Financiën en Nationale Schuld (H9)

2

132

0

‒ 132

0

      

3.3 Woningbouw

     

Subsidies (regelingen)

     

Woningbouw

0

0

0

171

171

Opdrachten

     

Woningbouwimpuls

250

500

150

0

650

Volkshuisvestingsfonds

0

0

4.000

‒ 3.206

794

Woningbouw

0

0

349

642

991

Bijdrage aan medeoverheden

     

Woningbouwimpuls

473.600

621.293

‒ 104.565

990

517.718

Volkshuisvestingsfonds

450.000

449.644

‒ 24.018

‒ 12.461

413.165

Ouderenhuisvesting

0

20.000

0

‒ 357

19.643

Flexpools

0

0

16.620

‒ 1.870

14.750

Kwetsbare groepen

0

0

50.000

‒ 4.000

46.000

Bijdrage aan agentschappen

     

Woningbouwimpuls

250

0

0

0

0

RVO.nl

0

0

0

2.438

2.438

RVB

0

0

0

3.000

3.000

      

Ontvangsten

388.000

355.904

64.154

239

420.297

1

Inclusief het amendement van de leden Smeulders en Nijboer (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over boekjaar van 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds

Binnen het Volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.

Woningbouwimpuls btw

Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het juiste kasritme te zetten. De middelen zijn bedoeld voor opdrachten die de RVO uitvoert voor het expert team woningbouw, de taskforce woningbouwcorporaties en het expertteam transformatie vakantieparken. De RVO draagt door middel van deze opdrachten en hun expertise bij aan de ondersteuning in de voorfase van de woningbouw.

Ontvangsten

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Woningmarkt

Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) op de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022, van respectievelijk USD 875.952 (€ 0,768 mln.), USD 54.000 (€ 0,047 mln.) en USD 23.750 (€ 0,021 mln.).

Woningcorporaties dienen de inkomenstoets uit te voeren bij toewijzing van sociale huurwoning. Het project Digitale Inkomenstoets voorziet in digitalisering van dit proces. Onderdelen van dit project vallen onder artikel 3. In lijn met bestaande financieringsafspraken worden de bijdragen verzameld op artikel 6 van de begroting. Om de uitgaven voor de uitvoering van het project Digitale Inkomenstoets op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, worden middelen daarom gerealloceerd.

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage van € 0,6 mln. worden toegekend voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19. Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt eenzelfde bijdrage (€ 0,6 mln.) voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19 op Saba.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Dit ten behoeve van een bijdrage aan de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022.

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de huurcommissie

De vordering die de Dienst van de Huurcommissie (DHC) op de balans heeft staan als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020 moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van circa € 1,5 mln. van het Ministerie van BZK.

3.3 Woningbouw

Opdrachten

Volkshuisvestingsfonds

Dit betreft een reallocatie vanuit het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.

Tevens worden er middelen gerealloceerd voor een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid op artikel 1.2 om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Er worden middelen binnen het instrument herschikt van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Opdrachten ten behoeve van beleidsonderzoeken, die zich richten op de knelpunten van de woningbouw. Het gaat hierbij onder meer om opdrachten ten behoeve van de uitwerking van de actie-agenda vakantieparken. Tot slot worden middelen gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidie(regelingen) voor een subsidie aan het Programma Stedelijke Transformatie.

Volkshuisvestingsfonds

Op 15 juli 2021 zijn de middelen van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) beschikt aan de gemeenten. Totaal hebben 20 gemeenten, na een positieve beoordeling van de Toetsingscommissie, een bijdrage gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit betreft in totaal € 413,2 mln. exclusief btw.

In de aanvraagdocumentatie hebben de gemeenten een raming gemaakt van de verwachte btw-compensatie van de activiteiten in hun aanvraag. Op basis van deze gegevens komt geraamde btw-compensatie voor het Volkshuisvestingsfonds op € 12,2 mln. Dit bedrag wordt vanuit het Ministerie van BZK afgedragen aan het Btw-compensatiefonds.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.

Flexpools

De middelen worden herschikt binnen het instrument van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd naar artikel 12 Algemeen voor het verzamelen en uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiële-Verhoudingswet.

Kwetsbare groepen

Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3 mln.) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 1 mln.).

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Vanuit het instrument Opdrachten worden middelen herschikt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast is dit een herschikking van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

RVB

Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Licence