Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Op artikel 4 is in 2021 circa € 51,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 82,6 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op het verplichtingen- en uitgavenbudget is grotendeels toe te schrijven aan de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). De aanvragen bleven achter wat heeft geleid tot een onderuitputting op het verplichtingenbudget van € 44,3 mln. en op het uitgavenbudget van € 57,9 mln. Het resterende budget is middels een incidentele suppletoire begroting overgeheveld van 2021 naar 2022 zodat de middelen tot en met 30 april 2022 beschikbaar blijven voor scholen om aanvragen bij RVO in te dienen voor de ventilatiesubsidie (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1).

De vertraging van het aanvraagproces en afhandeling eind 2021 van een grote aanvraag voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) leidt ook tot een onderschrijding van het verplichtingenbudget met circa € 11,5 mln. en het uitgavenbudget met circa € 7 mln.

Vanwege de mindere kwaliteit van de laatste aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)-regeling is een onderschrijding van circa € 10 mln. ontstaan op de uitgaven en een onderschrijding van circa € 4 mln. op de verplichtingen. Ook op de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is sprake van een onderschrijding op de uitgaven, omdat circa € 2,7 mln. niet meer tot besteding is gekomen in 2021. Daarnaast is door RVO in 2021 meer verplicht dan geraamd. Dit leidt tot een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 5 mln. Het verplichtingenbudget is overschreden met circa € 5 mln., omdat er door RVO meer verplicht is dan eerder werd geraamd. Tot slot, is bij de subsidie bouwkwaliteit sprake van onderschrijding van circa € 2,5 mln. op het uitgavenbudget en € 0,6 mln. op het verplichtingenbudget.

De onderschrijding van het verplichtingenbudget is verder te verklaren doordat in 2020 meerjarige verplichtingen zijn vastgelegd voor de subsidie aan het Warmtefonds en de bijdrage voor de tweede ronde proeftuinen Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Hiervoor is het verplichtingenritme in 2021 niet aangepast (Warmtefonds circa € 9,4 mln en PAW circa € 18,9 mln).

Daartegenover staat onder meer een overschrijding op het verplichtingenbudget van circa € 7,4 mln., omdat meerjarige subsidies voor het kennis- en innovatieprogramma Bouwproductie stikstof zijn vastgelegd zonder dat het ritme van het verplichtingenbudget hiervoor is aangepast. Ook zijn middelen overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregelingen van Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) en Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP) Energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Het kas en verplichtingenritme zijn afwijkend. Hiervoor heeft geen correctie plaatsgevonden, waardoor het verplichtingenbudget overschreden is met circa € 34,4 mln .

Tot slot zijn de verplichtingen in 2020 vastgelegd voor een eenmalige specifieke uitkering aan provincies voor activiteiten die tot doel hebben om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Het gaat in totaal om € 25 mln. waarvan de eerste tranche van € 10 mln. in 2020 is uitgekeerd en € 15 mln. in 2021. Het verplichtingenbudget is hier niet gecorrigeerd.

Licence