Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

24.491

34.954

1.497

306

36.757

      

Uitgaven

27.254

31.580

382

336

32.298

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.254

31.580

382

336

32.298

Opdrachten

3.175

7.401

346

‒ 2.554

5.193

Waarvan uitvoering geluid

3.171

4.876

407

‒ 1.971

3.312

Waarvan uitvoering lucht

4

1.914

‒ 61

‒ 472

1.381

Waarvan overige opdrachten

0

611

0

‒ 111

500

Bijdragen aan agentschappen

1.580

2.464

37

0

2.501

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.580

2.454

37

0

2.491

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

0

10

0

0

10

Bijdragen aan medeoverheden

22.042

21.258

0

2.979

24.237

Waarvan uitvoering geluidsanering

22.042

16.258

0

0

16.258

Waarvan programma NSL en SLA

0

5.000

0

2.979

7.979

Bekostiging

457

457

‒ 1

‒ 89

367

      

Ontvangsten

0

1.000

0

1.000

2.000

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking op artikel 20 voor een bedrag van € 2,9 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is met € 3,0 miljoen toegenomen. De toename voor € 2,9 miljoen is een gevolg van de onder opdrachten genoemde herschikking ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord.

Ontvangsten

De ontvangsten op artikel 20 zijn met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit betreft ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijken de werkelijke kosten lager te zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. Dit leidt tot een terugontvangst voor IenW.

Licence