Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 2,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 1,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 0,03 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Per saldo is het verplichtingenbudget met € 1,2 miljoen afgenomen als gevolg van lagere verplichtingen in het kader van de specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA). RVO heeft minder subsidies toegekend dan was voorzien. Als gevolg hiervan is ook de BTW afdracht aan het BTW Compensatiefonds lager uitgevallen dan was begroot.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de verplichtingen van per saldo € 1,3 miljoen.

Uitgaven

De uitgaven zijn met per saldo € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence