Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art.20 (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en Geluid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

24.491

0

24.491

10.463

34.954

252

262

260

260

          

Uitgaven

27.254

0

27.254

4.326

31.580

220

262

260

260

Waarvan juridisch verplicht

99,0%

   

100%

    
          

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.254

0

27.254

4.326

31.580

220

262

260

260

Opdrachten

3.175

0

3.175

4.226

7.401

327

360

360

370

Uitvoering geluidsanering

3.171

0

3.171

1.705

4.876

‒ 2

0

0

0

Uitvoering luchtsanering

4

0

4

1.910

1.914

329

360

360

370

Waarvan overige opdrachten

0

0

0

611

611

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.580

0

1.580

884

2.464

10

10

10

0

Waarvan bijdrage aan RWS

1.580

0

1.580

874

2.454

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan overige agentschappen

0

0

0

10

10

10

10

10

0

Bijdragen aan medeoverheden

22.042

0

22.042

‒ 784

21.258

‒ 117

‒ 108

‒ 110

‒ 110

Uitvoering Geluidsanering

22.042

0

22.042

‒ 5.784

16.258

‒ 117

‒ 108

‒ 110

‒ 110

Programma NSL en SLA

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

Bekostiging

457

0

457

0

457

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 18,2 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

  • Een overboeking van € 5,9 miljoen vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.

  • Een desaldering van het budget op artikel 20 met € 1 miljoen aan ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Zie nadere toelichting onder opdrachten.

  • Een verplichtingenschuif van € 1,5 miljoen van 2021 naar 2020 op artikel 20 ten behoeve van de vastlegging van subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidsanering. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet waren er meer aanvragen ontvangen dan voorzien voor nieuwe saneringsprojecten in 2020.

  • Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo met € 1,3 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2021 met € 4,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Er heeft een overboeking van artikel 20 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII van € 5,5 miljoen plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2021.

  • Er is € 5,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid.

  • Er heeft een herschikking van de budgetten op artikel 20 plaatsgevonden van € 4,3 miljoen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan het RIVM. Het gaat om opdrachten in het kader van de Uitvoering Geluidsanering en de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVgg). Het opdrachtenbudget is met € 4,3 miljoen opgehoogd.

  • Het opdrachtenbudget is met € 1,0 miljoen opgehoogd in verband met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.

  • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,7 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Ontvangsten

Per saldo zijn de ontvangsten op artikel 20 met € 1,0 miljoen toegenomen. Zoals toegelicht onder Opdrachten gaat het om de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai.

Licence