Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

50.501

41.949

‒ 3.270

501

39.180

      

Uitgaven

50.982

61.567

‒ 13.579

301

48.289

waarvan juridisch verplicht

 

85%

  

88%

      

4 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.251

596

0

‒ 533

63

Opdrachten

1.251

596

0

‒ 533

63

Waarvan uitvoering duurzaamheid

1.251

596

0

‒ 533

63

      

5 Duurzame productketens

39.300

60.539

‒ 13.965

926

47.500

Opdrachten

20.775

17.889

‒ 6.326

1.650

13.213

Waarvan uitvoering duurzame productieketens

18.949

12.741

‒ 6.326

1.635

8.050

Waarvan EPK bijdrage RWS

738

3.767

0

‒ 65

3.702

Waarvan overige opdrachten

1.088

1.381

0

80

1.461

Subsidies

9.799

31.634

‒ 7.965

‒ 709

22.960

Waarvan subsidies duurzame productieketens

9.799

31.634

‒ 7.965

‒ 709

22.960

Bijdragen aan agentschappen

7.497

9.187

174

‒ 15

9.346

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.497

9.187

174

‒ 15

9.346

Bijdragen aan medeoverheden

778

1.378

51

0

1.429

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

778

1.378

51

0

1.429

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

101

0

101

Bijdragen aan ZBO en RWT

451

451

0

0

451

      

6 Natuurlijk kapitaal

10.431

432

386

‒ 92

726

Opdrachten

10.431

432

386

‒ 92

726

      

Ontvangsten

0

0

67

89

156

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 3,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 13,3 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 13,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Duurzame productieketens is met € 1,7 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door een herschikking ter waarde van € 2,1 miljoen binnen artikel 21 om de uitgaven voor doorbraakprojecten Circulaire Economie, de nationale Circulaire Economie-conferentie, Investeringsplatform Invest NL,Transitie Kunststoffen, Toekomst Agenda Consumptiegoederen, Plastic Pact-pilots en opdrachten gericht op gedragsbeïnvloeding met betrekking tot plastics te kunnen verrichten. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,4 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Licence