Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

500.348

643.350

‒ 4.998

12.857

651.209

      

Uitgaven

515.316

735.018

‒ 295.505

0

439.513

      

Subsidies (regelingen)

4.264

4.825

69

0

4.894

Smart Industry (subsidie)

183

729

  

729

Haalbaarheidsstudies STW

800

815

  

815

Thematisch Technology Transfer

3.281

3.281

69

 

3.350

      

Leningen

497.144

715.264

‒ 296.198

0

419.066

Fund to Fund

31.592

52.768

  

52.768

ROM's

85.000

208.259

  

208.259

Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek

10.952

16.979

 

‒ 14.619

2.360

Onco research

3.031

4.904

 

‒ 1.689

3.215

Smart Industry (leningen)

239

288

  

288

Thematische Technology Transfer

7.773

10.152

 

‒ 1.231

8.921

REGMED

0

10.000

‒ 8.500

 

1.500

Dutch Future Fund

25.000

25.000

‒ 21.000

 

4.000

Deep Tech Fund

175.000

175.000

‒ 165.000

 

10.000

Fonds Alternatieve Financiering

50.000

50.000

‒ 40.000

 

10.000

Innovatiekrediet

48.682

44.761

 

17.539

62.300

Risicokapitaal SEED

33.620

78.062

‒ 40.000

 

38.062

Vroege fase / informal investors

21.260

23.724

‒ 6.331

 

17.393

Start ups / MKB

4.995

15.367

‒ 15.367

 

0

      

Bijdrage aan agentschappen

13.908

14.929

624

0

15.553

Bijdrage RVO.nl

13.908

14.929

624

 

15.553

      

Ontvangsten

44.000

56.000

0

11.754

67.754

ROM's

0

0

 

11.754

11.754

Fund to Fund

17.900

29.750

  

29.750

DVI II

800

950

  

950

Innovatiekredieten

15.000

15.000

  

15.000

SEED

10.300

10.300

  

10.300

Tabel 16 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

500.348

643.350

‒ 4.998

12.857

651.209

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

500.348

643.350

‒ 4.998

12.857

651.209

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2021 was 53%, oftewel 47% van het kasbudget 2021 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 38%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Dutch Future Fund, het Deep Tech Fund, het Fonds Alternatieve Financiering en de fondsversterking van de ROM's. De commiteringen voor deze beleidsinstrumenten zijn inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 90% van het kasbudget 2021 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 10%.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 12,9 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) van € 10 mln in verband met een kapitaalstorting voor het Compensatiepakket wind in de zeilen voor provincie Zeeland.

Uitgaven

Leningen

Innovatiekrediet

Tussen 1 april en 1 oktober 2020 heeft RVO vanwege Corona uitstel gegeven aan ondernemers bij het aflossen van het Innovatiekrediet. De hogere terugontvangsten in 2021 zijn toe te schrijven aan de terugontvangen bedragen die in eerste instantie in 2020 terugbetaald zouden worden.

Ontvangsten

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

De ontvangstenraming van de ROM's wordt verhoogd met € 11,8 mln in verband met de ontvangsten voor de regeling Corona-overbruggingsleningen (COL), die wordt uitgevoerd door de ROM's. Diverse bedrijven hebben na het ontvangen van een COL een nieuwe financieringsronde gedaan, waardoor de COL kon worden afgelost.

Licence