Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op artikel 17 is sprak van een lagere verplichtingen realisatie van € 9 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota. Op de uitgaven is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd en op de ontvangsten € 0,8 miljoen. De verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een verlaging van het verplichtingenbudget ZuidasDok (- € 7,8 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het contractering en realisatiekosten met betrekking tot de voorloopcontracten (van de openbaarvervoersterminal, Signalling & Control en ICT). Deze vinden plaats via gemeente Amsterdam. De gerealiseerde kosten worden per kwartaal achteraf aan de Zuidasdok doorbelast. Aanvullend vind er op hetzelfde project een doorschuif plaats naar 2022 vanwege het vastleggen van het contract aan het begin van 2022, waardoor de verplichtingen lager uitvallen (-€3,4 miljoen).;

  • Op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verlaagd. Aan het eind van 2021 was het resterende verplichtingenbudget onvoldoende om de openstaande beschikkingen af te ronden. Het resterende verplichtingenbudget schuift daarom door naar 2022;

  • Ten slotte is het verplichtingenbudget binnen het Realisatieprogramma Project Mainportontwikkeling Rotterdam met € 2,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit betreft de saldomutatie van het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II 2020/21 33652, nr. 82) raakt de overname van Bombardier Transportation door Alstom een deel van de contracten die in voorjaar 2021 zijn gesloten en waarvoor RVO namens IenW beschikkingen heeft afgegeven. De gesprekken tussen Alstom en de materieeleigenaren (subsidieontvangers) lopen nog. Hierdoor heeft de opwaardering van de betreffende goederenlocomotieven vertraging opgelopen en verschuift een deel, van € 6,8 miljoen, van de voor RVO en IenW in 2021 geplande uitgaven naar latere jaren.

17.08 Zuidasdok

De realisaties van het project Zuidasdok zijn € 25,6 miljoen lager in 2021 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de contracten OV-terminal via de gemeente Amsterdam worden gecontracteerd en de doorbelasting vanuit de gemeente op een later tijdstip plaatsvindt. De doorbelasting zal in 2022 worden verwerkt. Tevens zijn een aantal verwachte grond aankopen niet in 2021 gerealiseerd.

Licence