Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.879.158

1.062.749

619.303

‒ 404.188

1.277.864

Uitgaven

218.763

374.543

9.002

‒ 20

383.525

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

114

339

‒ 274

179

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

5.008

30

‒ 3.300

1.738

17.07 ERTMS

49.033

101.239

1.714

‒ 12.103

90.850

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

42.830

98.765

1.714

‒ 11.151

89.328

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

6.203

2.474

0

‒ 952

1.522

17.08 ZuidasDok

25.576

66.263

2.510

17.121

85.894

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

201.919

4.409

‒ 1.464

204.864

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

86.619

176.634

5.409

10.546

192.589

17.10.02 Planuitwerking PHS

53.959

25.285

‒ 1.000

‒ 12.010

12.275

Ontvangsten

64.739

62.325

13.417

‒ 23.264

52.478

17.09 Ontvangsten

64.739

62.325

13.417

‒ 23.264

52.478

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:

  • EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

  • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)

Licence