Base description which applies to whole site

Artikel 33: Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 12,3 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 75,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 84,5 mln. lager dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenOp de uitgaven is 12,3 mln. minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • Op de apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie is er sprake van per saldo 8,1 mln. onderuitputting:

    - Bij het eigen personeel is een onderschrijding van 16,6 mln. die wordt veroorzaakt doordat het vervullen van vacatures langer duurt dan verwacht mede vanwege de coronacrisis en door lagere kosten van het woon-werkverkeer. Daarnaast zijn er enkele personeelsgerelateerde posten waarvan sprake is dat deze niet in 2021 konden worden betaald, maar in 2022 tot betaling zullen komen zoals de CAO Rechterlijke macht, een nabetaling met betrekking tot onregelmatigheidstoeslag en de inschaling van de assistent officieren. - Op de onderdelen externe inhuur, ICT en overig materieel is er een overschrijding van ca 10 mln. in verband met de continuïteit en de noodzakelijke vernieuwing op het terrein van ICT.

    - Ten slotte is er sprake van minder kosten voor chauffeursdiensten en schoonmaak (ca 2 mln.)

  • Inzake de Wet Mulder kunnen personen een schadevergoeding krijgen wanneer ze zijn vrijgesproken. Er is 7,4 mln. meer aan schadeloosstellingen uitgekeerd dan begroot.

  • Het restant bedrag omvat diverse kleinere mutaties zoals een meevaller van 3,6 mln. op de opdrachten directie Strafrechtketen (DSK) doordat afrekeningen tussen de betrokken strafrechtketenorganisatie zijn gedaan op de apparaatsuitgaven in plaats van programmakosten; een meevaller van 3,9 mln. op het onderdeel Vervolging en berechting MH17-verdachten omdat door onvoorziene omstandigheden organisaties te laat hun declaraties hebben ingediend en een meevaller van 2,8 mln. door corona, ziekte- en zwangerschapsverlof en nieuwe medewerkers zijn veel activiteiten bij het onderdeel Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding niet uitgevoerd of vertraagd.

VerplichtingenDe verplichtingen zijn verhoogd met 75,9 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • Bij het Openbaar Ministerie zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor circa 87 mln. voor IT-contracten.

  • Op het onderdeel aanpak ondermijning is een meevaller op de verplichting van 9,3 mln. Er zijn verplichtingen gerealiseerd op het budget apparaatsuitgaven in plaats van het verplichtingenbudget aanpak ondermijning. Daarnaast is een deel van de verplichting niet uitgeput omdat bij een aantal nieuwe projecten (Register Bibob, Strategisch Kenniscentrum Vlissingen, Beslag Informatie Systeem, Verwijsportaal bankgegevens 2) de uitvoering langzamer liep dan verwacht waardoor facturatie later heeft plaatsgevonden dan hiermee was rekening gehouden.

  • Bij Verkeershandhaving OM is de verplichting verlaagd met 6,1 mln. Door overlopende verplichtingen uit eerdere jaren is de verplichtingenruimte zoals beschikbaar in 2021 niet volledig gerealiseerd.

OntvangstenDe afpakopbrengsten zijn 83,8 mln lager uitgekomen dan geraamd. De afpakopbrengsten zijn erg afhankelijk van het zich wel of niet voordoen van grote schikkingen. In 2021 zijn er weliswaar twee grote schikkingen geweest (groter dan 10 mln) maar deze schikkingen hadden vooral een hoge boete-component en een beperkte afpak-component. Het restant bedrag omvat diverse kleine mutaties.

Licence