Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 0,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan en is € 0,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 1,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van per saldo € 0,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Dit heeft te maken met enkele overschrijdingen op de verplichtingenbudgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Uitgaven

De uitgaven zijn met per saldo € 0,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten .

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Het naar boven bijstellen van de ontvangsten is onder andere veroorzaakt door een ontvangst die hoger was dan voorheen ingeschat bij de eindafrekening van de RVO. Dit heeft geleid tot een ophoging van het ontvangstenbudget van per saldo € 1,3 miljoen.

Overige mutaties hebben geleid tot een bovenwaartse bijstelling van de ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.

Licence