Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 1,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 1,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van per saldo € 1,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de verplichtingenbudgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Uitgaven

De uitgaven zijn met per saldo € 1,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget neemt met € 1,3 miljoen toe. Dit komt door ontvangsten in het kader van de afrekening van subsidie aan de Stichting Afvalfonds en een bijdrage van de ILT in de kosten van het project voor het ontwikkelen van een methodiek voor het berekenen van milieuprijs voor afval, stort en verbranding, en bodemas.

Licence