Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)

21 Duurzaamheid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

50.501

0

50.501

‒ 8.552

41.949

3.088

430

411

399

          

Uitgaven

50.982

0

50.982

10.585

61.567

3.428

450

430

399

Waarvan juridisch verplicht

91,0%

   

85%

    
          

4 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.251

0

1.251

‒ 655

596

0

0

0

0

Opdrachten

1.251

0

1.251

‒ 655

596

0

0

0

0

          

5 Duurzame productieketens

39.300

0

39.300

21.239

60.539

3.428

450

430

399

Opdrachten

20.775

0

20.775

‒ 2.886

17.889

372

450

430

399

Waarvan uitvoering duurzame productieketens

18.949

0

18.949

‒ 6.208

12.741

741

820

800

769

Waarvan EPK bijdrage RWS

738

0

738

3.029

3.767

0

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

1.088

0

1.088

293

1.381

‒ 369

‒ 370

‒ 370

‒ 370

Subsidies

9.799

0

9.799

21.835

31.634

3.056

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

7.497

0

7.497

1.690

9.187

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

7.497

0

7.497

1.690

9.187

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

778

0

778

600

1.378

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

778

0

778

600

1.378

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO en RWT

451

0

451

0

451

0

0

0

0

          

6 Natuurlijk kapitaal

10.431

0

10.431

‒ 9.999

432

0

0

0

0

Opdrachten

10.431

0

10.431

‒ 9.999

432

0

0

0

0

Waarvan uitvoering natuurlijk kapitaal

9.814

0

9.814

‒ 9.820

‒ 6

0

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

617

0

617

‒ 179

438

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is per saldo met € 8,6 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • Er is € 7,5 miljoen vanuit artikel 21 naar het Infrastructuurfonds gegaan ten behoeve van de opdracht die aan RWS is gegeven in het kader van de uitvoering van het 'Urgenda II-pakket'. Zie toelichting onder uitgaven.

 • Er is sprake van lagere uitgaven à € 4,4 miljoen door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). De niet bestede middelen schuiven door vanuit 2020 naar 2021. De omvang van de verplichtingen wijkt af van de omvang van de kasschuif omdat de verplichting grotendeels in 2019 is aangegaan en de uitfinanciering over meerdere jaren wordt uitgespreid.

 • Door doorloop van uitgaven in de DEI-subsidieregeling in het kader van Urgenda wordt een deel van de middelen à € 2,9 miljoen naar 2022 geschoven.

 • Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar diverse artikelen, waarvan € 3,1 miljoen is overgeboekt naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.

 • Er is € 3,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 21. € 1,9 miljoen daarvan is een overboeking vanuit artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van Transportleidingen, Pyrotechnische voorwerpen en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

 • Er is € 2,0 miljoen vanuit artikel 21 op de beleidsbegroting naar het Infrastructuurfonds gegaan. In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de Grond Weg en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,3 miljoen is opgehoogd.

Uitgaven

5 Duurzame productketen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:

 • Er heeft een overboeking van € 3,1 miljoen vanuit artikel 21 naar artikel 19 plaatsgevonden in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is als gevolg van de herschikking met € 0,5 miljoen verlaagd. Zie verdere toelichting onder bijdragen aan agentschappen.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget per saldo met € 0,8 miljoen is verhoogd.

Subsidies

Het subidiebudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 21,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Door lagere uitgaven door de RVO voor de werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie in 2020 zijn bij Najaarsnota middelen doorgeschoven naar 2021. De niet bestede middelen ter waarde van € 24,0 worden toegevoegd aan de begroting van 2021 en worden voor een deel ter waarde van € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2022.

 • Er hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden die betrekking hebben op het subsidiebudget binnen duurzame productketens waardoor het budget per saldo met € 0,7 miljoen is opgehoogd.

Bijdragen aan agentschappen

De bijdrage aan RWS is met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de ondersteuning van de transitie Circulaire Economie in de bouw en de regio, de ondersteuning van maatschappelijk verantwoord inkopen, uitvoering geven aan de klimaatenveloppe en ondersteuning van de uitvoering van het beleid met betrekking tot afvalinzameling, recycling en afvalregelgeving.

6 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten

Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten binnen natuurlijk kapitaal met € 10,0 miljoen verlaagd. Dat is het gevolg van de volgende mutaties:

 • In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de GWW waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Ter bekostiging is € 2,0 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds

 • In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden. Ter bekostiging is € 7,5 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds.

 • Een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 ter waarde van € 0,5 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de werkzaamheden als beschreven bij het onderdeel bijdragen aan agentschappen. Het voor die onderwerpen geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 21 wordt overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.

Licence