Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 189,6 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 173,8 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,8 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen en Uitgaven

De mutaties groter dan € 5 mln:

  • Aan schadevergoedingen is € 155,2 mln minder uitgekeerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dan bij Najaarsnota werd geraamd omdat de uitgaven van het IMG lager zijn uitgevallen dan in de IMG-begroting is opgenomen.

  • Door het IMG is € 29,5 mln minder uitgegeven aan waardedalingsvergoedingen dan bij Najaarsnota geraamd omdat er minder aanmeldingen zijn gedaan dan werd verwacht.

  • Voor het MKB-programma is € 8,8 mln meer verplicht dan het budget omdat deze verplichting in één keer voor het gehele proramma is aangegaan.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties groter dan € 5 mln:

  • Er is € 34,2 mln minder ontvangen op de inkomsten uit de Mijnbouwwet dan geraamd. Vanwege de mogelijkheid voor bedrijven om verliezen en winsten over de jaren heen met elkaar te vergelijken is het lastig om deze ontvangsten accuraat te ramen.

Licence