Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 76,3 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 110,5 mln meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 356,6 mln hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties groter dan € 10 mln:

De hogere realisatie op het verplichtingenbudget heeft de volgende oorzaken:

 • De belangrijkste overschrijding is zichtbaar op het budget van de SDE++ -regeling (€ 218,7 mln). Een aantal verplichtingen op basis van de openstelling 2021 is al eind 2021 aangegaan, terwijl gepland was dat de gehele openstelling 2021 pas in 2022 tot verplichtingen zou leiden.

 • Tegenover deze overschrijding staan enkele lagere verplichtingenrealisaties:

  • ISDE: op de ISDE-openstelling zijn in 2021 € 20,1 mln minder aan verplichtingen aangegaan dan bij Najaarsnota geraamd.

  • DEI+: ook op de DEI+ zijn uiteindelijk minder verplichtingen aangegaan dan geraamd (€ 15,1 mln).

  • Garantieregeling aardwarmte: hier zijn voor een bedrag van € 58,4 mln minder garanties afgegeven dan geraamd.

Uitgaven

De uitgavenmutaties groter dan € 10 mln:

 • De lagere realisatie op het uitgavenbudget heeft vooral als oorzaak dat op het geheel van de subsidiecategorieën die onder de SDE, de SDE+ en de SDE++ vallen in 2021 € 70 mln minder uitgegeven is dan bij Najaarsnota was verwacht. Het overgebleven budget is binnen de reserve duurzame energie en klimaattransitie beschikbaar gebleven: de geplande onttrekking aan de reserve is met een even groot bedrag is verlaagd.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties groter dan € 10 mln:

 • De inkomsten uit de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) zijn € 429,6 mln (16,2%) hoger dan geraamd. Dit heeft als belangrijkste oorzaak het volgende. Bij het aanpassen van de lastenverdeling in de ODE van 50/50 naar een 33/67 lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven is afgesproken de belastingvermindering in de energiebelasting (EB) te verhogen. De belastingvermindering is echter uitsluitend ten laste van de EB gebracht en niet (ook) ten laste van de ODE. Hierdoor is de totale ODE-opbrengst flink hoger dan de geraamde reeks (en de EB-opbrengst veel lager). Omdat dit nogal verwarrend is, is dit bij Startnota van het kabinet Rutte IV aangepast en zal de juiste (bruto) ODE-reeks opgenomen worden in de EZK-begroting.

 • De ontrekking aan de reserve duurzame energie en klimaattransitie is met in totaal € 71,8 mln verlaagd, vooral omdat er minder uitgaven zijn geweest op de SDE, SDE+ en de SDE++ (zie hierboven bij Uitgaven).

Licence