Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

722.013

0

722.013

676.290

1.398.303

738.000

1.133.300

837.700

428.500

          

Uitgaven

722.013

0

722.013

686.280

1.408.293

724.860

1.134.350

838.750

429.550

          

Subsidies (regelingen)

21.756

0

21.756

51.533

73.289

‒ 14.190

0

0

0

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

21.653

 

21.653

51.533

73.186

‒ 14.190

0

0

0

Geestelijke bijstand/overige

103

 

103

 

103

    

Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen

0

 

0

 

0

    

Instrumentarium Woningmarkt

0

 

0

 

0

    
          

Inkomensoverdrachten

545.000

0

545.000

495.000

1.040.000

489.000

433.000

258.000

69.000

Schadevergoedingen

200.000

 

200.000

225.000

425.000

423.000

423.000

253.000

66.000

Vergoeding waardedaling Groningen

245.000

 

245.000

270.000

515.000

16.000

   

Vergoeding immateriële schade Groningen

100.000

 

100.000

 

100.000

50.000

10.000

5.000

3.000

          

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

0

0

0

467.800

441.200

328.000

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

 

0

 

467.800

441.200

328.000

          

Opdrachten

2.380

0

2.380

1.242

3.622

1.500

1.500

1.500

0

Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie

0

 

0

 

0

    

Werkbudget

2.380

 

2.380

‒ 258

2.122

    

Versterken

0

 

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Interim Akkoord met Shell en Exxon

0

 

0

 

0

    

BTW-compensatie NAM

0

 

0

 

0

    
          

Bijdrage aan agentschappen

152.877

0

152.877

131.455

284.332

243.000

228.000

134.000

30.000

Bijdrage aan RVO.nl

152.877

 

152.877

129.455

282.332

241.000

226.000

132.000

28.000

Instituut Mijnbouwschade Groningen

0

 

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

          

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

TNO publieke SDRA

0

 

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

          

Bijdrage aan (internationale) organisaties

0

0

0

6.000

6.000

4.500

3.000

3.000

1.500

Organisatie- en programmabudget ACVG

0

 

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

 

0

3.000

3.000

1.500

   
          

Ontvangsten

774.000

0

774.000

746.876

1.520.876

848.550

654.800

444.050

165.800

Schadevergoedingen

200.000

 

200.000

350.376

550.376

423.500

423.000

295.500

112.750

Uitvoeringskosten Schade

150.000

 

150.000

118.200

268.200

224.250

205.250

139.750

48.500

Dividenduitkering EBN

0

 

0

 

0

    

Dividenduitkering GasTerra

4.000

 

4.000

 

4.000

    

Mijnbouwwet

75.000

 

75.000

‒ 20.000

55.000

‒ 5.000

   

Vergoeding waardedaling Groningen

245.000

 

245.000

320.750

565.750

140.750

4.000

  

Vergoeding immateriële schade Groningen

100.000

 

100.000

‒ 25.000

75.000

62.500

20.000

6.250

3.500

Ontvangsten publieke SDRA

0

 

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Versterken

0

 

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 
Tabel 22 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

722.013

0

722.013

676.290

1.398.303

738.000

1.133.300

837.700

428.500

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

722.013

0

722.013

676.290

1.398.303

738.000

1.133.300

837.700

428.500

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht is met 99% even hoog als bij de ontwerpbegroting 2021. Dit is het geval omdat de grootste uitgaven op artikel 5 op basis van de Tijdelijke wet Groningen worden gedaan door het IMG. Ook de subsidies aan Samenwerkingsverband Noord Nederland zijn op basis van een ministeriële regeling verplicht. In het werkbudget en het budget voor geestelijke bijstand is nog een klein gedeelte (totaal ca. € 0,6 mln) niet verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

De middelen voor de waardevermeerdreingsregeling kennen een 100% eindejaarsmarge. Daarom worden de niet benutte middelen uit 2020 (€ 2,5 mln) doorgeschoven naar 2021. Vanwege het grotere verbruik van de waardevermeerderingsregeling is het budget van € 14,2 mln uit 2022 naar 2021 geschoven. Daarnaast is € 34,9 mln overgeheveld uit de risicoreservering voor Groningen op de aanvullende post om de regeling tot en met oktober 2021 te kunnen voortzetten. Nadere besluitvorming over het vervolg van deze regeling is aan een nieuw kabinet.

Inkomensoverdrachten

Schadevergoedingen

Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgesteld, wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de schadebetalingen bijgesteld.

Vergoeding waardedaling Groningen

Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgsteld, wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de waardedalingsvergoedingen bijgesteld.

Vergoeding immateriële schade Groningen

Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 wordt het bedrag voor de vergoedingen van immateriële schade aangepast.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

Er is een raming toegevoegd voor een kapitaalinjectie voor EBN. De verwachting is dat het eigen vermogen van EBN door de lagere winning uit het Groningenveld en hogere verplichtingen voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie aangevuld moet worden.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgesteld wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag bijgesteld. Navenant aan de stijging van de uitvoeringskosten voor schadevergoedingen, vergoedingen voor waardedaling en vergoedingen van immateriële schade, stijgt ook de BTW-component van deze uitvoeringskosten. De BTW-component wordt niet op de NAM verhaald.

Ontvangsten

Schadevergoedingen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.

Uitvoeringskosten schade

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de uitvoeringskosten.

Mijnbouwwet

De raming voor inkomsten uit de Mijnbouwwet is met € 20 mln naar beneden bijgesteld in 2021 en met € 5 mln in 2022.

Vergoeding waardedaling Groningen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.

Vergoeding immateriële schade

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.

Publieke seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA)

TNO voert voor EZK de publieke seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) uit, die inzicht geeft in de seismische dreiging in Groningen. De kosten hiervan worden via de wettelijke heffing voor de versterking op de NAM verhaald.

Versterken industrie

EZK is verantwoordelijk gebleven voor de versterking van de industrie. De NCG gaat deze versterking uitvoeren. De kosten worden achteraf verhaald op de NAM.

Licence