Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

722.013

1.398.303

‒ 37.762

‒ 130.198

1.230.343

      

Uitgaven

722.013

1.408.293

‒ 51.952

‒ 130.198

1.226.143

      

Subsidies (regelingen)

21.756

73.289

65.098

‒ 23

138.364

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

21.653

73.186

65.100

 

138.286

Geestelijke bijstand

103

103

‒ 2

‒ 23

78

      

Inkomensoverdrachten

545.000

1.040.000

‒ 123.585

‒ 124.841

791.574

Schadevergoedingen

200.000

425.000

40.000

 

465.000

Vergoeding waardedaling Groningen

245.000

515.000

‒ 100.000

‒ 90.000

325.000

Vergoeding immateriële schade Groningen

100.000

100.000

‒ 65.000

‒ 34.516

484

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

0

1.415

‒ 325

1.090

      

Opdrachten

2.380

3.622

‒ 1.500

510

2.632

Werkbudget

2.380

2.122

 

510

2.632

Versterken

0

1.500

‒ 1.500

 

0

      

Bijdrage aan agentschappen

152.877

284.332

7.250

‒ 3.991

287.591

Bijdrage aan RVO.nl

152.877

282.332

7.250

‒ 3.941

285.641

Bijdrage aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

0

2.000

 

‒ 50

1.950

      

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

0

1.050

0

‒ 98

952

TNO publieke SDRA

0

1.050

 

‒ 98

952

      

Bijdrage aan mede overheden

0

0

2.200

0

2.200

Versterken

0

0

2.200

 

2.200

      

Bijdrage aan (internationale) organisaties

0

6.000

‒ 1.415

‒ 1.755

2.830

Organisatie- en programmabudget ACVG

0

3.000

 

‒ 765

2.235

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

3.000

‒ 1.415

‒ 990

595

      

Ontvangsten

774.000

1.520.876

‒ 85.727

‒ 1.213.169

221.980

Schadevergoedingen

200.000

550.376

28.125

‒ 468.467

110.034

Uitvoeringskosten Schade

150.000

268.200

4.898

‒ 226.765

46.333

Dividenduitkering GasTerra

4.000

4.000

  

4.000

Mijnbouwwet

75.000

55.000

5.000

 

60.000

Vergoeding waardedaling Groningen

245.000

565.750

‒ 75.000

‒ 490.750

0

Vergoeding immateriële schade Groningen

100.000

75.000

‒ 48.750

‒ 26.250

0

Ontvangsten publieke SDRA

0

1050

 

‒ 98

952

Versterken

0

1500

 

‒ 839

661

Tabel 23 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

722.013

1.398.303

‒ 37.762

‒ 130.198

1.230.343

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

722.013

1.398.303

‒ 37.762

‒ 130.198

1.230.343

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht is met 99% even hoog als bij de ontwerpbegroting 2021. Dit is het geval omdat de grootste uitgaven op artikel 5 op basis van de Tijdelijke wet Groningen worden gedaan door het IMG. Ook de subsidies aan Samenwerkingsverband Noord Nederland zijn op basis van een ministeriële regeling verplicht. In het werkbudget en het budget voor geestelijke bijstand is nog een klein gedeelte (totaal ca. € 0,6 mln) niet verplicht.

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Inkomensoverdrachten

Vergoeding waardedaling Groningen

Vanwege een lager aantal aanmeldingen dan dit jaar werd verwacht, heeft het IMG de raming voor de totale omvang van de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld naar € 325 mln voor 2021. De verwachting is dat de aanmeldingen volgend jaar alsnog gedaan worden waardoor de naar beneden bijgestelde uitgave van € 90 mln doorschuift naar 2022.

Vergoeding immateriële schade Groningen

Het is de verwachting dat alleen de uitkeringen in het kader van de pilot voor de vergoeding van immateriële schade dit jaar tot uitkering komen. Overige uitkeringen voor immateriële schadevergoedingen worden vanaf 2022 verwacht.

Commissie Bijzondere Situaties

Dit betreft een correctie van het budget voor de Commissie Bijzondere Situaties (CBS). Er wordt € 0,3 mln uit dit budget overgeheveld naar de bijdrage aan RVO voor de uitvoeringskosten van de CBS.

Opdrachten

Werkbudget

Vanwege hogere verwachte uitgaven voor de ontwikkeling van de typologieaanpak door TNO wordt het werkbudget van de projectdirectie Groningen verhoogd.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

Omdat het IMG later dan eerder verwacht kan beginnen met de afhandeling van immateriële schade, zijn ook de uitvoeringskosten € 5,6 mln lager. Tegelijkertijd worden de uitvoeringkosten met € 0,3 mln verhoogd voor de uitvoeringskosten van de Commissie Bijzondere Situaties en met € 1,3 mln voor de aanloopkosten voor de regeling Duurzaam Herstel.

Bijdrage aan (internationale) organisaties

Organisatie- en programmabudget ACVG

Het organisatie- en programmabudget van de ACVG wordt bijgesteld naar de meest recente prognose voor de uitgaven van 2021.

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

Van het beschikbare budget voor de Commissie Bijzondere Situaties in 2021 voordat de organisatie was ondergebracht bij het IMG is € 1,0 mln niet benut. Dit gedeelte van de verstrekte bijdrage wordt daarom teruggestort naar EZK en wordt in 2021 aangewend voor tegenvallers in de Groningenmiddelen op de EZK-begroting.

Ontvangsten

Ontvangsten van NAM voor schadevergoedingen, vergoedingen voor waardedaling en uitvoeringskosten van het IMG

Sinds 1 juli 2020 worden de kosten van de schadeafhandeling in Groningen op basis van artikel 15 van de Tijdelijke wet Groningen aan NAM doorbelast. Zorgvuldige onderbouwing van heffingsbesluiten vergt meer tijd dan eerder verwacht, waardoor er in 2021 geen verrekening met NAM kan plaatsvinden. De geraamde ontvangsten worden dan ook verschoven naar 2022.

Vergoeding immateriele schade Groningen

Omdat het IMG na uitvoering van de pilot voor immateriële schade in 2021 geen uitgaven meer verwacht, worden in 2021 ook geen kosten meer in rekening gebracht bij de NAM.

Licence