Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Algemene doelstellingIn dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 27 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

103.992

152.982

162.600

165.379

166.325

167.648

160.701

        

Uitgaven

93.786

155.673

162.600

165.379

166.325

167.648

160.701

        

Subsidies

30.978

37.933

31.529

31.447

31.527

31.530

31.555

- subsidies

 

37.933

31.529

31.447

31.527

31.530

31.555

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

 

46.174

46.192

46.210

46.209

46.210

46.209

- kennisopbouw TNO via EZK

 

43.604

43.621

43.638

43.638

43.638

43.638

- kennisopbouw NLR via EZK

 

533

534

535

534

535

534

- kennisopbouw MARIN via EZK

 

1.726

1.726

1.726

1.726

1.726

1.726

- overige bijdragen

 

311

311

311

311

311

311

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

47.319

53.265

68.983

68.786

69.888

70.791

70.890

- bijdrage aan de NAVO

 

47.356

53.194

53.249

54.347

55.250

55.249

- bijdrage aan internationale samenwerking

 

5.338

5.228

4.973

4.973

4.973

5.071

- overige bijdragen

 

571

10.561

10.564

10.568

10.568

10.570

Opdrachten

9.826

11.103

12.080

10.620

10.384

10.799

8.229

- opdrachten beleid

 

7.599

8.531

7.071

6.835

7.240

4.677

- opdrachten milieu beleid

 

1.933

2.033

2.033

2.033

2.033

2.033

- overige opdrachten

 

1.571

1.516

1.516

1.516

1.526

1.519

Bekostiging

4.448

3.512

3.816

3.816

3.817

3.818

3.818

- bekostiging diverse instellingen

4.448

3.512

3.816

3.816

3.817

3.818

3.818

Inkomensoverdrachten

1.215

3.686

 

4.500

4.500

4.500

 

Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

1.215

3.686

 

4.500

4.500

4.500

 
        

Programmaontvangsten

893

825

     

B. Toelichting op de financiële instrumenten

SubsidiesDe subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben en die defensiebeleid voor (een) bijzondere doelgroep(en) uitvoeren, omdat zij hiertoe beter geëquipeerd zijn. De defensiesubsidies zijn er op gericht de exploitatie van stichtingen en daarmee de uitvoering van hun doelen, in stand te houden. De subsidies zijn te verdelen in subsidies voor Veteranenzorg, alsmede voor cultureel erfgoed en tradities. Daarnaast worden subsidies verstrekt op het gebied van onderwijs, kennis en technologie. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 7.4.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukkenDefensie gebruikt het centrale budget voor kennis en innovatie om bij MARIN, NLR en TNO een defensiespecifieke kennisbasis in stand te houden. De instandhouding van de kennisbasis krijgt concreet vorm via programmafinanciering. Via vraagsturing wordt jaarlijks een deel van de defensieonderzoeksprogramma’s vernieuwd. De vernieuwing krijgt deels gestalte in de vorm van risicodragend verkennend onderzoek naar nieuwe technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. Vanuit de opgebouwde kennis laat Defensie zich vervolgens adviseren en ondersteunen bij de beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. Met de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en -projecten krijgt de Strategie-, Kennis- en Innovatieagenda 2021–2025 invulling. Daarnaast voorziet de Defensienota in extra onderzoek op het terrein van cyber, informatiegestuurd optreden, slagkracht in het land-, lucht- en zeedomein en nieuwe technologieën.

De overige bijdragen betreffen de bijdragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Atlantische Commissie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisatiesDe bijdragen aan de NAVO hebben betrekking op NAVO-exploitatie uitgaven, waaronder exploitatie uitgaven voor AWACS-vliegtuigen en voor de NAVO-commandostructuur en -programma’s. De Internationale Militaire Samenwerking omvat militaire samenwerkingsactiviteiten die Defensie in internationaal verband uitvoert (bijvoorbeeld VJTF).

OpdrachtenDit betreft directe bestedingen aan derden ten behoeve van het beleid en rechtspositionele ondersteuning. Overige uitgaven hebben tevens betrekking op de behandeling en uitvoering van schadevergoedingen en de beleidsuitgaven voorafgaand aan energie- en milieuwetgeving van de Defensie organisatie.

BekostigingDit betreft uitgaven voor beleidsuitvoering aan instellingen zoals de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen, onder-steuning sector Defensie en de collectiviteitsregeling Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

InkomstenoverdrachtenInkomensoverdrachten betreft de uitkeringsregeling voor chroom-6 slachtoffers: de Regeling Uitkering Defensie chroom-6 (zie Kamerstukken vergaderjaar 2018–2019, 35 210 X, nr. 2).

Licence