Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd actief is. De luchtmacht ondersteunt bestrijding van internationale onrust en biedt hulp bij rampen. In Nederland zorgt ze voor veiligheid vanuit de lucht door onder andere bewaking en verdediging van het luchtruim. Hiervoor beschikt het krijgsmachtdeel over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen.

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en de samenstelling van de luchtmacht en van de mate van gereedheid van de luchtmacht. De luchtmacht is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de lucht- en grondgebonden capaciteit van de krijgsmacht. De luchtmacht is inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als (inter)nationale taken. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de luchtmacht gereed gesteld.

Tabel 16 capaciteiten luchtmacht

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Jachtvliegtuigen

1 x vlucht F16 (kortdurend)

Een groep jachtvliegtuigen inclusief (gevechts) ondersteuning

Advanced Target Development (langdurig of kortdurend)

Een team ter ondersteuning van het targeting proces

Tactisch luchttransport (kortdurend)

C-130

C-130 inclusief (gevechts)ondersteuning

EN ALTIJD

  

Dual capable aircraft

1 x vlucht dual capable aircraft

Een groep jachtvliegtuigen met dual capable capaciteit inclusief ondersteuning

Strategisch luchttransport (langdurig)of AAR (kortdurend)

KDC-10

KDC-10 voor strategisch luchttransport of AAR inclusief (gevechts) ondersteuning

Strategic medevac

Aeromedical evacuation team

Medisch team voor evacuatie door de lucht

Onbemande luchtsystemen (langdurig)

Processing Exploration Dissemination (PED) Cell

Een team analisten en inlichtingenpersoneel ter ondersteuning van het joint ISR proces

Permanente capaciteit NLD t.b.v. nationale veiligheid

Luchtruimbewaking BENELUX

Een groep jachtvliegtuigen voor Quick reaction Alert inclusief (gevechts) ondersteuning

OpdrachtenVoor de nationale operaties levert de luchtmacht, samen met de Belgische luchtmacht, het gehele jaar een bijdrage aan de luchtruimbewaking van de BENELUX, met twee F-16’s ondersteund door de luchtgevechtsleiding (dit is de zogenaamde Quick reaction Air (QRA)). Daarnaast wordt het gehele jaar een NH-90 aan het Station Schip Caribisch Gebied (SSCG) toegewezen, staan de Chinook en Cougar helikopters gedurende enkele maanden geconsigneerd voor de zogenaamde Fire Bucket Operations en staat een KDC-10 tot uitfasering (eind 2021) stand-by voor eventuele strategische medische evacuaties.

Ten behoeve van de snelle inzetbare eenheden (SIC) heeft de luchtmacht het gehele jaar een NH-90 gereed voor het NATO Readiness Initiative (NRI). Tevens levert ze het gehele jaar augmentees aan NATO Joint Headquarters (JHQ) ten behoeve van non-artikel V Crisis Response Operations (NA5CRO) en Special Operations Air Task Group (SOATG). Daarnaast levert de luchtmacht gedurende de eerste helft van het jaar een NH-90 en twee Cougar helikopters aan Admiraliteit BeNeLux Taskgroup Deployment 2021 (ABNL TG21) en in de tweede helft van het jaar een NH-90 aan de Standing NATO Maritime Group One (SNMG1).

TransitiesDe luchtmacht doorloopt de komende jaren een aantal ingrijpende transities om te komen tot een moderne vloot. Zo heeft de transitie van de F-16 naar de F-35 een grote impact op de luchtmacht. Er kunnen in 2021 vier F-16’s kortdurend ingezet worden voor expeditionaire taken. Tegelijkertijd wordt voor de F-35 gepland om eind 2021 de status Initial Operational Capable te behalen, waarmee de eerste vlucht F-35’s gereed komt voor expeditionaire taken. In de periode naar 2025 wordt de F-16 vloot en de vulling van de bijbehorende organisatie afgebouwd.

De Chinook ondergaat een vervangings- en moderniseringsprogramma. Hierbij wordt de vloot met drie toestellen uitgebreid, waarbij de Chinook eind 2022 Initial Operational Capable is. Ook de Apache ondergaat een modificatieprogramma, waarbij is voorzien dat deze in 2024 weer Initial Operational Capable is. Gedurende de transitieperiodes heeft de luchtmacht minder toestellen ter beschikking voor het defensiebrede operationele gereedstellingsproces en worden de normen voor de operationele gereedheid voor beide systemen gereduceerd tot één vlucht.

De Nederlandse krijgsmacht verkrijgt met de Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) een capaciteit die langdurig tactische en strategische informatie vanuit de lucht kan vergaren. Het leverschema van de MALE UAV is naar achteren geschoven, waardoor de toestellen en de grondstations naar verwachting eind 2021 worden geleverd. Vanaf begin 2022 beschikt Defensie over een Initial Operational capaciteit, waarmee de kwaliteit van de inlichtingenondersteuning van missies toeneemt.

Sinds medio 2020 worden taken van de KDC-10 overgenomen door een opbouwende vloot van negen Multi Role Tanker Transport (MRTT) vliegtuigen, die middels internationale samenwerking wordt aangeschaft. De laatste KDC-10 faseert eind 2021 uit. Tijdens de transitie en opbouw naar een volledige MRTT-capaciteit is er in de periode tot 2024 minder directe capaciteit beschikbaar voor luchttransport. Het tekort aan strategisch luchttransport wordt evenwel zoveel als mogelijk aangevuld met C-17 capaciteit of inhuur.

Digitale transformatie en innovatieDe komende jaren ontwikkelt de luchtmacht zich tot een fifth generation air waarin effecten centraal staan en data en informatiedominantie een fundament vormen. Naast een volledig vernieuwde en gemodificeerde vloot, een wendbare en adaptieve organisatie speelt de verdergaande digitalisering en dataficering (o.a. door de toepassing van big data en data science) daarin een belangrijke rol.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

967.155

894.441

664.006

672.834

668.947

662.541

662.556

        

Uitgaven

873.248

894.441

664.284

673.111

669.212

662.806

662.821

waarvan juridisch verplicht

  

92%

    
        

Opdrachten

278.859

258.992

23.525

23.608

22.702

22.730

22.785

- gereedstelling

21.231

20.686

23.525

23.608

22.702

22.730

22.785

- instandhouding materieel

257.628

238.306

     

Personele uitgaven

538.723

610.505

623.152

627.213

623.892

619.387

617.447

- waarvan eigen personeel

479.371

505.804

525.043

530.767

534.510

534.905

535.464

- waarvan externe inhuur

5.997

9.547

     

- waarvan overige personele exploitatie

53.355

95.154

98.109

96.446

89.382

84.482

81.983

Materiële uitgaven

55.666

24.944

17.607

22.290

22.618

20.689

22.589

- waarvan instandhouding infrastructuur

 

361

     

- waarvan instandhouding IT

 

5.173

     

- waarvan overige materiële exploitatie

55.666

19.410

17.607

22.290

22.618

20.689

22.589

        

Apparaatsontvangsten

13.799

12.032

12.032

12.111

12.111

12.111

12.111

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2021 is 92% juridisch verplicht t.o.v. het totaal beschikbare budget.

OpdrachtenGereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten, alsmede de daarbij behorende huur van oefenterreinen en andere operationele zaken, zoals de inhuur van Red Air. Een voorbeeld van een oefening is Frisian Flag. Hiermee organiseert Nederland de grootste Europese multinationale oefening voor jachtvlieg-tuigen.

Personele uitgavenPersonele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten, uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer, reservisteninzet en inhuur personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen (zowel vliegeropleidingen als andersoortige opleidingen), werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgavenMateriële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals kantoorinrichting en kantoorarti-kelen, transport en voorlichting. Daarnaast worden hier de uitgaven voor restaurant gerelateerde diensten, kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling en innovatie, schadevergoedingen en kosten voor betalings-verkeer verantwoord.

Licence