Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. de Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

23.239

0

23.239

2.880

26.119

1.385

1.250

1.250

1.270

          

Uitgaven

23.239

0

23.239

2.880

26.119

1.385

1.250

1.250

1.270

          

Institutionele inrichting

         

Taakuitoefening Nationale ombudsman

20.716

0

20.716

2.880

23.596

1.385

1.250

1.250

1.270

Materiële uitgaven

         

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.539

0

2.539

0

2.539

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

In het Coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst» wordt € 0,6 mln. vrijgemaakt voor de Nationale ombudsman in het kader van het versterken van toezichthouders.

Verder wordt er circa € 0,6 mln. uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van de Nationale ombudsman voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Dit nieuwe zaaksysteem is nodig omdat het huidige systeem binnenkort niet meer ondersteund wordt door de leverancier.

Ook vindt er een incidentele overboeking van € 0,5 mln. plaats van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de begroting van de Nationale ombudsman voor het uitvoeren van de overgehevelde taken van de Onafhankelijke Raadsman en het behoud van een lokaal steunpunt in het aardbevingsgebied in Groningen.

De Nationale ombudsman is als organisatie te klein om ontwikkelingen op het gebied van ICT te kunnen volgen. Door de ICT uit te besteden naar een externe partij kan de Nationale ombudsman beschikken over betere apparatuur terwijl het ook minder kost dan om dit in eigen beheer te hebben. Om de uitbesteding te realiseren wordt circa € 0,8 mln. uit de periode 2024 ‒ 2026 geschoven naar 2022 en 2023, waarvan circa € 0,4 mln. naar 2022.

Tevens wordt circa € 0,5 mln. van 2023 geschoven naar 2022 voor een organisatieontwikkeling. De Nationale ombudsman heeft het aantal klachten de afgelopen jaren zien toenemen. Om duurzaam te kunnen anticiperen op belangrijke ontwikkelingen wordt er een professionalisatie van het primaire proces uitgevoerd.

Tot slot is naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) circa € 0,3 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuis houding van de Nationale ombudsman.

Licence