Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.691

0

4.691

743

5.434

500

500

500

500

          

Uitgaven

4.691

0

4.691

743

5.434

500

500

500

500

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat

2.930

0

2.930

743

3.673

500

500

500

500

Materiële uitgaven

         

Decoraties

1.756

0

1.756

0

1.756

0

0

0

0

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

          

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is circa € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

In 2019 is bij de Kanselarij der Nederlandse Orden een nieuw ICT-systeem opgeleverd. Voor de doorontwikkeling van dit systeem wordt circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Tot slot wordt de eindejaarsmarge van circa € 0,1 mln. toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Deze wordt gebruikt om de reguliere bedrijfsvoering mee te financieren.

Licence