Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

35.098

0

35.098

1.745

36.843

2.975

2.860

2.800

2.800

          

Uitgaven

35.098

0

35.098

1.745

36.843

2.975

2.860

2.800

2.800

          

Institutionele inrichting

         

Recht- en doelmatigheidsbevordering

35.098

0

35.098

1.745

36.843

2.975

2.860

2.800

2.800

          

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

In het Coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst» wordt € 0,9 mln. vrijgemaakt voor de Algemene Rekenkamer in het kader van het versterken van toezichthouders.

Tevens is naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) circa € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding aan de Algemene Rekenkamer.

Licence