Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

‒ 540.904

0

‒ 540.904

25.351

‒ 515.553

7.646

2.916

2.285

830

          

Uitgaven

27.997

0

27.997

25.551

53.548

7.646

2.916

2.285

830

          

Bekostiging

5.462

0

5.462

2.746

8.208

1.440

1.560

1.230

1.230

Accountantskamer

1.376

0

1.376

0

1.376

0

0

0

0

Muntcirculatie

3.787

0

3.787

746

4.533

0

0

0

0

IMVO convenanten

57

0

57

0

57

0

0

0

0

Overig

242

0

242

2.000

2.242

1.440

1.560

1.230

1.230

          

Opdrachten

9.421

0

9.421

25.780

35.201

3.336

1.586

1.285

‒ 170

Wijzer in geldzaken

1.698

0

1.698

0

1.698

1.455

1.455

1.455

0

Vakbekwaamheid

4.600

0

4.600

400

5.000

301

301

0

0

Uitvoeringskosten SRH

1.500

0

1.500

‒ 500

1.000

1.000

0

0

0

Schadeloosstelling SRH

0

0

0

650

650

750

0

0

0

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

23.250

23.250

0

0

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

450

450

0

0

0

0

Overig

1.623

0

1.623

1.530

3.153

‒ 170

‒ 170

‒ 170

‒ 170

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

10.935

0

10.935

‒ 2.975

7.960

3.870

770

770

770

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

0

705

0

705

0

0

0

0

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.003

0

2.003

0

2.003

0

0

0

0

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

460

0

460

‒ 450

10

0

0

0

0

Bijdrage PSD II

558

0

558

‒ 195

363

0

0

0

0

Bijdrage FEC

2.954

0

2.954

770

3.724

770

770

770

770

Overig

4.255

0

4.255

‒ 3.100

1.155

3.100

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

1.625

0

1.625

0

1.625

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

1.000

0

1.000

0

1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

0

625

0

625

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

554

0

554

0

554

0

0

0

0

IASB

420

0

420

0

420

0

0

0

0

(Caribean) Financial Action Task Force

134

0

134

0

134

0

0

0

0

          

Ontvangsten

9.705

0

9.705

24.440

34.145

1.009

2.759

1.455

0

          

Bekostiging

2.000

0

2.000

746

2.746

0

0

0

0

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

746

2.746

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.455

0

1.455

23.250

24.705

1.455

1.455

1.455

0

Wijzer in geldzaken

1.455

0

1.455

0

1.455

1.455

1.455

1.455

0

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

23.250

23.250

0

0

0

0

          

Ontvangsten

6.250

0

6.250

444

6.694

‒ 446

1.304

0

0

Overig

6.250

0

6.250

444

6.694

‒ 446

1304

0

0

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

‒ 540.904

0

‒ 540.904

25.351

‒ 515.553

7.646

2.916

2.285

830

waarvan garantieverplichtingen

‒ 568.901

0

‒ 568.901

‒ 200

‒ 569.101

0

0

0

0

Garantie WAKO (kernongevallen)

‒ 568.901

0

‒ 568.901

0

‒ 568.901

0

0

0

0

Garantie DGS BES

0

0

0

‒ 200

‒ 200

0

0

0

0

          

waarvan overige verplichtingen

27.997

0

27.997

25.551

53.548

7.646

2.916

2.285

830

Muntcirculatie

3.787

0

3.787

746

4.533

0

0

0

0

Vakbekwaamheid

4.600

0

4.600

400

5.000

301

301

0

0

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.003

0

2.003

0

2.003

0

0

0

0

Bijdrage FEC

2.954

0

2.954

770

3.724

770

770

770

770

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

23.250

23.250

0

0

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

450

450

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

14.653

0

14.653

‒ 65

14.588

6.575

1.845

1.515

60

Toelichting

Verplichtingen

Overige verplichtingen

Conform de raadsaanbeveling van de Europese Commissie wordt er een regeling opgezet voor Oekraïense ontheemden om contante Oekraïense valuta (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's. Om de regeling in Nederland in werking te kunnen laten treden is naar verwachting een bedrag oplopend tot maximaal € 23,3 mln. nodig om de valuta te kunnen opkopen. Hier staat tegenover dat deze valuta verkocht zullen worden (zie 'Ontvangsten').

Volgens de raadsaanbeveling dienen geen transactiekosten in rekening te worden gebracht. De uitvoeringskosten, onder andere transactiekosten en verwerkingskosten, worden geschat op € 0,4 mln. De uitgaven worden generaal gedekt.

Uitgaven

Bekostiging

De raming van de uitgaven stijgt in 2022 met € 2 mln., met name vanwege een herijking van de uitvoeringstoets 'verbod op cashbetalingen boven € 3.000'. Uit de herijking blijkt dat er extra toezichtscapaciteit en daarmee extra budget nodig is om het huidige rakingspercentage van het toezicht (0,93%) te realiseren. Het verbod op contante betalingen vloeit voort uit het plan van aanpak witwassen dat het kabinet op 30 juni 2019 aan de Tweede Kamer heeft gezonden14. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan de Belastingdienst, die het toezicht uitvoert.

Opdrachten

De raming van de uitgaven voor opdrachten stijgt, met name door de oprichting van een projectteam in het kader van mogelijke kandidatuur voor de Anti-Money Laundering Authority (AMLA, € 1,7 mln.). Op 20 juli 2021 heeft de Europese Commissie een wetgevingspakket met anti-witwasmaatregelen gepubliceerd, onderdeel hiervan is de oprichting van AMLA. De helft van de uitgaven worden gedekt vanuit de Financiënbegroting, de andere helft vanuit de HGIS-middelen (Homogene Groep Internationale Samenwerking).

Naar verwachting is een bedrag oplopend tot maximaal € 23,7 mln. nodig om een regeling op te zetten voor Oekraïense ontheemden om contante Oekraïense valuta (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's. Zie ook de toelichting onder 'Verplichtingen'.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

De initiële vulling van het Ultimate Beneficial Owners (UBO) register kost meer tijd dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor vallen kosten later en worden middelen vanuit 2022 via een kasschuif (€ 3,1 mln.) doorgeschoven naar 2023.

Ontvangsten

Opdrachten

Na omwisseling van de contante Oekraïense valuta (hryvnia's) zal, zodra de situatie dit toelaat, de valuta worden omgewisseld door DNB bij de nationale centrale bank van Oekraïne. Naar verwachting vloeit een bedrag oplopend tot maximaal € 23,3 mln. terug naar de Staat, afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt met de Oekraïense centrale bank.

14

Kamerstukken II 2018/19, 31477, nr. 41

Licence