Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Financiering staatsschuld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Financiering staatsschuld (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

34.615

0

34.615

198

34.812

515

2.981

3.226

6.840

          

Uitgaven

34.615

0

34.615

198

34.812

515

2.981

3.226

6.840

          

Opdrachten

17

0

17

5

21

1

1

1

1

Overige kosten

17

0

17

5

21

1

1

1

1

          

Rente

3.887

0

3.887

194

4.081

514

878

1.223

1.427

Rente vaste schuld

3.887

0

3.887

194

4.081

514

800

1.080

1.245

Rente vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

78

143

182

          

Leningen

30.711

0

30.711

‒ 1

30.710

0

2.102

2.002

5.412

Aflossing vaste schuld

30.711

0

30.711

‒ 1

30.710

0

2.102

2.002

5.412

          

Ontvangsten

55.418

0

55.418

13.199

68.617

16.150

23.986

29.379

30.987

          

Rente

1.402

0

1.402

‒ 529

873

‒ 492

‒ 444

‒ 319

‒ 314

Rente vlottende schuld

481

0

481

‒ 235

246

‒ 312

‒ 316

‒ 223

‒ 222

Rente derivaten lang

921

0

921

‒ 294

627

‒ 180

‒ 128

‒ 96

‒ 92

          

Leningen

54.016

0

54.016

13.728

67.744

16.642

24.430

29.698

31.301

Uitgifte vaste schuld

54.016

0

54.016

‒ 9.016

45.000

16.642

24.430

29.698

31.301

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

22.744

22.744

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente

De rentelasten vaste schuld vallen in 2022 naar verwachting hoger uit. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De rentetarieven zijn nu hoger dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2022. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van € 194 mln.

Ontvangsten

Rente

De raming van de rentebaten op de vlottende schuld valt € 235 mln. lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De korte rente is minder negatief dan de rente waarmee in de ontwerpbegroting 2022 rekening is gehouden. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen.

Er worden in 2022 € 294 mln. minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd. Dit komt met name door de voortijdige beëindiging van rentederivaten waardoor meerjarig geraamde rentebaten al in 2021 zijn ontvangen.

Leningen

De raming voor de uitgifte van de vaste schuld is met € 9,0 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het financieringsplan 2022. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.

De vlottende schuld stijgt met € 22,7 mld. Dit is het gevolg van een hogere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is toegenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt. 

Licence