Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

1.142.099

147.140

1.289.239

533.534

1.822.773

140.862

344.283

61.068

6.013

          

Uitgaven (1) + (2)

1.149.099

857.445

2.006.544

‒ 44.359

1.962.185

360.135

352.483

61.568

6.013

          

(1) Apparaatsuitgaven

285.864

50.000

335.864

18.191

354.055

163.735

222.583

43.268

6.013

          

Personele uitgaven

276.123

50.000

326.123

17.053

343.176

162.618

222.070

43.118

5.988

Eigen personeel

148.438

15.000

163.438

6.307

169.745

44.548

71.255

16.691

4.877

Inhuur externen

126.685

35.000

161.685

10.696

172.381

118.070

150.815

26.427

1.111

Overig personeel

1.000

0

1.000

50

1.050

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

9.741

0

9.741

1.138

10.879

1.117

513

150

25

ICT

213

0

213

0

213

0

0

0

0

Bijdrage aan SSO's

0

0

0

628

628

231

25

25

25

Overige materiële uitgaven

9.528

0

9.528

510

10.038

886

488

125

0

          

(2) Programma-uitgaven

863.235

807.445

1.670.680

‒ 62.550

1.608.130

196.400

129.900

18.300

0

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

102

0

102

0

102

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

3.300

3.300

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

3.300

3.300

0

0

0

0

          

Opdrachten

19.526

20.000

39.526

5.500

45.026

10.600

2.200

0

0

ICT opdrachten

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Overige opdrachten

19.500

20.000

39.500

5.500

45.000

10.600

2.200

0

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

0

52.445

52.445

32.000

84.445

83.000

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

52.445

52.445

32.000

84.445

83.000

0

0

0

          

(Schade)vergoeding

651.905

735.000

1.386.905

‒ 103.350

1.283.555

102.800

127.700

18.300

0

Compensatie toeslagengedupeerden

437.705

118.000

555.705

‒ 172.100

383.605

50.900

127.700

18.300

0

Kwijtschelden private schulden

214.200

90.000

304.200

4.500

308.700

48.900

0

0

0

Herstelprogramma voor kinderen

0

420.000

420.000

0

420.000

0

0

0

0

Herstelregeling voor ex-partners

0

60.000

60.000

0

60.000

0

0

0

0

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

0

47.000

47.000

0

47.000

0

0

0

0

Overige (schade)vergoedingen

0

0

0

64.250

64.250

3.000

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

191.702

0

191.702

0

191.702

0

0

0

0

Toegerekende uitgaven van Belastingen

191.702

0

191.702

0

191.702

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2022 per saldo verhoogd met € 533,5 mln. Dit heeft verschillende redenen, de belangrijkste zijn:

 • Naar aanleiding van de controles van de Auditdienst Rijk (ADR) op het jaarverslag 2021 worden er om twee redenen wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is gebleken dat, vanwege een vertraging in de benodigde wetgeving, naar verwachting pas in 2022 verplichtingen voor de kindregeling (€ 630 mln.), voor de forfaitaire compensatie voor ex-partners (€ 98 mln.) en voor de compensatie van Opzet/Grove Schuld-gedupeerden binnen de herstelregeling voor gedupeerden van andere toeslagen (€ 23,3 mln.) worden aangegaan. Ten tweede heeft de ADR geoordeeld dat de verplichting voor de kwijtschelding van private schulden (inclusief uitvoering) al in 2021 is aangegaan. Het oorspronkelijke verplichtingenbudget in 2022 wordt op basis van dat oordeel neerwaarts gecorrigeerd (€ 223,7 mln.)

 • Kinderen van gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag krijgen toegang tot niet-financiële hulp via gemeenten. De hiertoe behorende verwachte verplichting zal geheel in 2022 worden aangegaan. Hier is additioneel verplichtingenbudget voor nodig (€ 67 mln.). Omdat in 2022 ook verplichtingen worden aangegaan voor de uitgaven in de jaren na 2022, is de verplichting groter dan de uitgavenmutatie.

 • Voor de herijking van de aanpak van het Toeslagenherstel is in 2022 additioneel verplichtingenbudget benodigd. De gemeenten zijn op verschillende stromen betrokken bij de herijking, waaronder de coördinatie van het eerste aanspreekpunt voor de gedupeerden. Dit verplichtingenbudget is groter dan de uitgavenmutatie (in 2022), omdat in 2022 ook verplichtingen worden aangegaan voor de uitgaven in de jaren na 2022 (€ 68,2 mln.).

 • Voor de uitvoering van hulp aan ouders in het buitenland wordt het verplichtingenbudget middels een kasschuif in het juiste ritme geplaatst (in 2022 met € 6,6 mln. opwaarts bijgesteld).

 • De overige verplichtingenmutaties (- € 135,9 mln.) zijn gelijk aan de uitgavenmutaties. Ter toelichting wordt derhalve verwezen naar de toelichting onder 'uitgaven', uitgezonderd de kasschuiven voor de forfaitaire compensatie waarvoor in 2022 geen additioneel verplichtingenbudget nodig is.

Uitgaven

Personele uitgaven

Dit budget wordt in 2022 verhoogd met € 17,1 mln. Dit heeft verschillende redenen, de belangrijkste zijn:

 • Op 1 januari 2022 is het programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen formeel gestart16. Dit programma directoraat-generaal stuurt vanuit een coördinerende rol de opgavegerichte en domeinoverstijgende aanpak van de hersteloperatie aan. Hiervoor zullen personele uitgaven gedaan moeten worden (circa € 11 mln.).

 • Voor voortzetting van de werkzaamheden (ketenpartners) die de Belastingdienst uitvoert voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) wordt budget overgeheveld van artikel 13 Toeslagen naar artikel 1 Belastingen (circa € 12 mln.).

 • Om gedupeerden zo snel mogelijk te kunnen helpen wordt het apparaat van UHT versterkt. Dit wordt gefinancierd uit een reeds bestaande reservering op de aanvullende post voor Toeslagenherstel (€ 82 mln., waarvan circa € 4 mln. t.b.v. overheadkosten wordt overgeheveld naar artikel 1 Belastingen). Daarnaast wordt het benodigde budget middels een kasschuif in het juiste ritme geplaatst (- € 52,2 mln. in 2022).

 • Ook de uitvoeringskosten van de kindregeling en herstelregeling voor andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag worden middels een kasschuif in het juiste ritme geplaatst (- € 30 mln.).

 • Tot slot wordt € 5,1 mln. herschikt uit (schade)vergoeding en is er € 4,5 mln. nodig voor de herstart van de (dwang)invordering van toeslagschulden. De overige mutaties betreffen kleinere mutaties (cumulatief € 12,6 mln.).

Opdrachten

Voor uitvoering van hulp aan ouders in het buitenland door een nog te bepalen derde partij (n.a.v. een aanbestedingstraject) wordt € 4,5 mln. herschikt van compensatie toeslagengedupeerden. Daarnaast wordt er ten behoeve van opdrachten gerelateerd aan de herijking van de aanpak van het Toeslagenherstel € 1 mln. beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Kinderen van gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag krijgen toegang tot niet-financiële hulp via gemeenten. Hiervoor wordt in 2022 € 17 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er € 15 mln. beschikbaar gesteld voor de verwachte kosten van medeoverheden t.b.v. de herijking van de aanpak van het Toeslagenherstel.

(Schade)vergoeding

Dit budget wordt in 2022 met circa € 103,4 mln. naar beneden bijgesteld. Dit heeft verschillende redenen, de belangrijkste zijn:

 • Zoals gemeld in de startnota van kabinet-Rutte IV17, worden de beschikbare programmamiddelen voor Toeslagenherstel middels een kasschuif uit 2021 opgehoogd met € 150 mln. in 2022. Hiervan komt € 120 mln. toe aan de forfaitaire compensatie en de integrale beoordeling en € 30 mln. aan de private schuldenoplossing.

 • Uit de nieuwe ramingen voor de forfaitaire compensatie en de integrale beoordeling blijkt dat er kasschuiven nodig zijn om de budgetten in het juiste ritme te zetten (- € 221,5 mln.).

 • Om het budget voor de private schuldenoplossing aan te laten sluiten op de raming is tevens een kasschuif nodig (- € 24,5 mln.).

 • Van het bestaande compensatiebudget wordt € 8,5 mln. beschikbaar gesteld voor hulp aan ouders in het buitenland. Hiervan gaat € 4,5 mln. naar overige opdrachten (uitvoering). De resterende € 4 mln. blijft beschikbaar onder (schade)vergoeding (programma).

16

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 914

17

Kamerstukken II 2021-2022, D 00534, nr. 1

Licence