Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Financiering staatsschuld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Financiering staatsschuld (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

34.615

34.812

263

‒ 16

35.059

      

Uitgaven

34.615

34.812

263

‒ 16

35.059

      

Opdrachten

17

21

0

0

21

Overige kosten

17

21

0

0

21

      

Rente

3.887

4.081

174

‒ 16

4.239

Rente vaste schuld

3.887

4.081

174

‒ 16

4.239

      

Leningen

30.711

30.710

89

0

30.799

Aflossing vaste schuld

30.711

30.710

89

0

30.799

      

Ontvangsten

55.418

68.617

‒ 21.780

5.890

52.727

      

Rente

1.402

873

‒ 180

‒ 14

679

Rente vlottende schuld

481

246

‒ 141

4

109

Rente derivaten lang

921

627

‒ 39

‒ 18

570

      

Leningen

54.016

67.744

‒ 21.600

5.904

52.048

Uitgifte vaste schuld

54.016

45.000

‒ 2.500

0

42.500

Mutatie vlottende schuld

0

22.744

‒ 19.100

5.904

9.548

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente

De rentelasten vallen in 2022 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 158,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd, levert dit een tegenvaller op.

Leningen

De aflossingen op de vaste schuld zijn naar verwachting hoger (€ 89,4 mln.) als gevolg van het vervroegd aflossen van obligaties in 2022. Vervroegd aflossen wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.

Ontvangsten

Rente

Per saldo vallen de renteontvangsten naar verwachting € 194,0 mln. lager uit. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

 • Rente vlottende schuld

  De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 137,0 mln. lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente.

 • Rente derviaten lang

  Er worden € 57,0 mln. minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd als gevolg van gerealiseerde rentepercentages van derivaten en de nieuwe rentestanden van het CPB.

Leningen

Per saldo zijn de leningen naar verwachting € 15,7 mld. lager. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

 • Uitgifte vaste schuld

  De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 2,5 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan 2022. Het financie­ringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.

 • Mutatie vlottende schuld

  De raming van de mutatie vlottende schuld daalt met € 13,2 mld. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

Licence