Base description which applies to whole site
+

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

1.531

0

1.531

303

1.834

303

397

459

504

          

Uitgaven

1.531

0

1.531

303

1.834

303

397

459

504

          

Rente

31

0

31

3

34

3

97

159

204

Rente kasbeheer

31

0

31

3

34

3

97

159

204

          

Leningen

1.500

0

1.500

300

1.800

300

300

300

300

Verstrekte leningen

1.500

0

1.500

300

1.800

300

300

300

300

          

Ontvangsten

7.248

0

7.248

2.880

10.128

1.209

‒ 2.113

‒ 1.340

‒ 1.964

          

Rente

87

0

87

6

93

4

5

8

11

Rente kasbeheer

87

0

87

6

93

4

5

8

11

          

Leningen

1.206

0

1.206

‒ 88

1.119

‒ 4

11

14

18

Ontvangen aflossingen

1.206

0

1.206

‒ 88

1.119

‒ 4

11

14

18

          

Mutaties in rekening-courant en deposito's

5.955

0

5.955

2.962

8.916

1.209

‒ 2.130

‒ 1.362

‒ 1.993

Mutaties in rekening courant en deposito's

5.955

0

5.955

2.962

8.916

1.209

‒ 2.130

‒ 1.362

‒ 1.993

Toelichting

Uitgaven

Leningen

Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 300 mln. naar boven bijgesteld.

Ontvangsten

Leningen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door de Agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, € 88 mln. lager zullen uitvallen dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2022.

Mutaties in rekening-courant en deposito's

Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van Sociale Fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld gaan storten in de schatkist (€ 3,0 mld.). Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s stijgt. De mutaties worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12 Kasbeheer. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12 Kasbeheer.

Licence