Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

537.943

0

537.943

51.160

589.103

‒ 2.601

‒ 10.516

‒ 13.912

‒ 15.648

          

Apparaatsuitgaven

539.274

0

539.274

51.160

590.434

‒ 2.601

‒ 10.516

‒ 13.912

‒ 15.648

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         

Personele uitgaven

358.668

0

358.668

‒ 4.124

354.544

‒ 19.498

‒ 19.852

‒ 20.558

‒ 22.122

waarvan eigen personeel

322.793

0

322.793

‒ 20.039

302.754

‒ 22.395

‒ 20.414

‒ 21.105

‒ 22.669

waarvan externe inhuur

34.598

0

34.598

15.952

50.550

2.934

595

547

547

waarvan overig personeel

1.277

0

1.277

‒ 37

1.240

‒ 37

‒ 33

0

0

Materiele uitgaven

180.606

0

180.606

55.284

235.890

16.897

9.336

6.646

6.474

waarvan ict

31.327

0

31.327

15.389

46.716

7.653

7.703

7.590

7.420

waarvan sso's

97.841

0

97.841

6.521

104.362

2.448

‒ 2.434

‒ 2.493

‒ 2.495

waarvan overig materieel

51.438

0

51.438

33.374

84.812

6.796

4.067

1.549

1.549

          

Ontvangsten

6.406

0

6.406

‒ 2.000

4.406

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.

 • Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.

 • Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

 • Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuiskopie

 • Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne

 • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

 • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

 • Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.

 • 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)

Licence