Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

          

Uitgaven

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

92.1 Overig

         

Overig

         

Nog onverdeeld

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Licence