Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

86.576

10.000

96.576

‒ 11.224

85.352

12.789

16.921

11.535

11.500

          

Uitgaven

86.576

10.000

96.576

‒ 9.066

87.510

14.947

19.079

11.535

11.500

          

1.1 Bestuur en regio

23.686

10.000

33.686

‒ 5.167

28.519

4.910

9.310

2.720

2.700

Subsidies (regelingen)

         

POK - Multiproblematiek

2.000

0

2.000

0

2.000

‒ 600

‒ 600

1.400

1.400

POK - Antidiscriminatie

150

0

150

0

150

0

0

0

0

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.578

0

3.578

0

3.578

0

0

0

0

Bestuur en regio

2.492

0

2.492

275

2.767

210

110

20

0

POK - Basisinfrastructuur

0

10.000

10.000

‒ 5.500

4.500

5.500

10.000

0

0

Opdrachten

         

POK - Multiproblematiek

1.000

0

1.000

168

1.168

‒ 200

‒ 200

800

800

Bestuur en regio

2.195

0

2.195

‒ 150

2.045

0

0

0

0

POK - Antidiscriminatie

420

0

420

0

420

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

259

0

259

0

259

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Groeiopgave Almere

8.898

0

8.898

0

8.898

0

0

0

0

Evides

1.250

0

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

40

40

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Bijdragen internationaal

36

0

36

0

36

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RWS

908

0

908

0

908

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

POK - Multiproblematiek

500

0

500

0

500

0

0

500

500

          

1.2 Democratie

62.890

0

62.890

‒ 3.899

58.991

10.037

9.769

8.815

8.800

Subsidies (regelingen)

         

Politieke partijen

27.708

0

27.708

568

28.276

0

0

0

0

Comité 4/5 mei

118

0

118

0

118

0

0

0

0

ProDemos

8.740

0

8.740

0

8.740

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

1.521

0

1.521

15

1.536

15

15

15

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

2.427

0

2.427

700

3.127

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

988

0

988

0

988

0

0

0

0

Opdrachten

         

Verbinding inwoner en overheid

10.461

0

10.461

‒ 4.649

5.812

10.275

9.775

8.800

8.800

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

673

0

673

0

673

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

1.902

0

1.902

‒ 558

1.344

‒ 278

‒ 46

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.032

0

7.032

0

7.032

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

0

0

0

25

25

25

25

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Bijdragen internationaal

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Dienst Publiek en Communicatie

1.218

0

1.218

0

1.218

0

0

0

0

          

Ontvangsten

24.765

0

24.765

‒ 10.000

14.765

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 95,6% juridisch verplicht.

1.1 Bestuur en regio

Subsidies (regelingen)

POK-Basisinfrastructuur

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht niet alle middelen in 2022 te kunnen uitgeven. Daarom wordt € 5,5 mln. doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is er € 10 mln. vanuit 2027 van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeboekt. Deze middelen zijn in 2024 benodigd en worden daarom verschoven naar 2024.

Bijdrage aan medeoverheden

Groeiopgave Almere

De Gemeente Almere ontvangt op grond van artikel 17, tweede lid, Financiële-Verhoudingswet en artikel 4:23, derde lid, onder c, Algemene wet bestuursrecht een specifieke uitkering van ten hoogste € 8,898 mln. voor de Groeiopgave Almere.

1.2 Democratie

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

BZK ontvangt circa € 0,6 mln. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka. De gelden zijn voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, die gericht zijn op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

Dit betreft een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) voor diverse subsidies in het kader van de regeling Toerusting en ondersteuning ambtsdragers, onder andere aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Hier worden meerdere bijdragen verstrekt aan andere begrotingen. De hoogste bijdragen voor dit jaar zullen worden toegelicht. De Kiesraad ontvangt op de begroting Overige Hoge Colleges van Staat (IIB) een incidentele bijdrage van € 1,4 mln. voor de transitie van de Kiesraad en werkzaamheden in het kader van de controle op- en het uniformeren van de publicatie processen-verbaal en voor de voorbereidingen voor de implementatie van de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Daarnaast ontvangt de Kiesraad een bijdrage van structureel € 0,5 mln. om de huidige basiscapaciteit op orde te brengen in de transitie naar verkiezingsautoriteit.

De Algemene Uitkering aan de gemeente Den Haag, die zij ontvangen voor de wettelijke taak van deze gemeente voor kiezers in het buitenland (organisatie verkiezingen voor de kiezers in het buitenland en permanente registratie) is herijkt. Deze uitkering wordt verhoogd met € 0,8 mln. Daarvoor worden middelen overgeheveld naar de begroting van het gemeentefonds (B).

Voor de bijdrage aan gemeenten die deelnamen aan het experiment met centraal tellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 of bij de herindelingsverkiezingen in 2021 wordt circa € 0,5 mln. naar de begroting van het gemeentefonds (B) overgeheveld.

Tot slot vinden in 2022 enige reallocaties binnen het artikel plaats om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

In de Verkiezingsagenda van juni 2021 wordt het belang van de versterking van de kwaliteit van het verkiezingsproces benadrukt (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 40). Het kabinet stelt hiervoor vanaf 2023 middelen beschikbaar (structureel € 8,5 mln.). De kwaliteitsversterking verkiezingsproces bestaat uit onder meer de transitie van de Kiesraad, herziening kandidaatstellingsprocedure, nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen, uniformering publicatie processenverbaal, en de extra uitvoeringskosten van de gemeente Den Haag voor de landelijke taak voor kiezers buiten Nederland. Daarnaast vindt er vanuit de instrumenten Subsidies (regelingen) en Opdrachten van het subartikel 1.1 Bestuur en regio een structurele reallocatie vanaf 2023 plaats van totaal € 0,8 mln. ter bevordering van de toegankelijkheid van verkiezingen.

Ontvangsten

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waardes worden echter ook door het Rijk en de waterschappen gebruikt en daarom dragen zij ook bij aan de uitvoeringskosten. De waterschappen dragen momenteel jaarlijks € 10 mln. te veel hieraan bij. De waterschappen dienen daarom vanuit het Coalitieakkoord van 2022-2025 jaarlijks € 10 mln. minder bij te dragen. In 2025 vindt een evaluatie plaats van de WOZ, die als basis kan dienen voor de bijdragen in 2026 en verder.

Licence