Base description which applies to whole site
+

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

14.368

0

14.368

6.115

20.483

4.811

4.784

4.695

4.678

          

Totale uitgaven

14.368

0

14.368

5.890

20.258

4.811

4.784

4.695

4.678

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Subsidies (regelingen)

7.588

0

7.588

512

8.100

403

402

403

386

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

 

185

    

Stichting Nuffic

824

0

824

175

999

175

175

175

175

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

3.957

0

3.957

132

4.089

132

132

132

132

Internationalisering onderwijs

1.020

0

1.020

42

1.062

42

42

42

42

Duitsland Instituut Amsterdam

760

0

760

86

846

26

26

26

26

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

0

600

25

625

25

24

25

24

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

157

0

157

 

157

    

Overige incidentele subsidies

85

0

85

52

137

3

3

3

‒ 13

Opdrachten

2.801

0

2.801

1.064

3.865

94

101

94

94

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.499

0

3.499

4.314

7.813

4.314

4.281

4.198

4.198

Nederlandse Taalunie

2.941

0

2.941

4.291

7.232

4.291

4.258

4.175

4.175

Stichting Nuffic

 

0

0

 

0

    

Europa College Brugge

31

0

31

1

32

1

1

1

1

Unesco

51

0

51

2

53

2

2

2

2

OESO CERI

88

0

88

4

92

4

4

4

4

Fulbright Commission The Netherlands

368

0

368

15

383

15

15

15

15

EU-programma's en activiteiten

20

0

20

1

21

1

1

1

1

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

480

0

480

0

480

0

0

0

0

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

480

0

480

 

480

    
   

0

 

0

    

Ontvangsten

99

0

99

0

99

0

0

0

0

Tabel 21 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

14.368

0

14.368

6.115

20.483

4.811

4.784

4.695

4.678

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overig

14.368

0

14.368

6.115

20.483

4.811

4.784

4.695

4.678

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 6,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 5,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door een ophoging (€ 4,2 miljoen) van de bijdrage aan de Nederlandse Taalunie. In overleg met de ADR is er voor gekozen om de gereserveerde middelen voor de NTU op de Artikelen 6 en 7, 14, 15 en 16 bij voorjaarsnota 2022 structureel over te boeken naar Artikel 8. Daarna is er een ophoging inzake bijdrage van de Artikel 3 voor een bedrag van € 1,0 miljoen aan de Artikel 8 voor de opdracht aan Nuffic voor bevordering internationalisering.

Licence