Base description which applies to whole site

4.5 Beleidsartikel 8 Internationaal beleid

Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en ter verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers.

Stimuleren

Bij het uitvoeren van de algemene doelstelling ligt de nadruk op het zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van instellingen en burgers om zich op een internationale omgeving te oriënteren. Daartoe zorgt de Minister vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor de benodigde internationaal-bestuurlijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over wederzijdse beroepserkenning, kwaliteitszorg en grensverkeer en door de uitwisseling van best practices. De Minister opereert hierbij binnen multilaterale kaders als de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) en andere – vaak daarbij aangesloten – organisaties, alsmede via bilaterale contacten, verdragen, Memorandums of Understanding, et cetera. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stimuleringsmaatregelen in de vorm van fondsen en beurzen en worden faciliterende en uitvoerende instanties gefinancierd, zoals Stichting Nuffic, Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) en het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). De bevordering van internationale samenwerking is ondersteunend aan de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van OCW. De voorgenomen activiteiten zijn dan ook voor een belangrijk deel opgenomen in de betreffende beleidsartikelen.

Indicatoren/kengetallen

Internationale, ondersteunende maatregelen laten zich moeilijk vangen in «harde» cijfers en beleidsconclusies. In gevallen waar dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij de bevordering van in- en uitgaande studiemobiliteit of bij de bevordering van culturele activiteiten in het buitenland, zijn relevante cijfers te volgen op OCW in Cijfers. Deze website biedt ook informatie over de indicatoren over onder andere het programma Erasmus+ en de prestaties van de beroepsbevolking worden internationaal vergeleken in het kader van het «Programme for International Assessment of Adult Competencies» (PIAAC).

De belangrijkste conclusies op het terrein van internationaal beleid worden beschreven in het onderdeel beleidsprioriteiten.

Tabel 33 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 8 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

 

13.236

12.426

21.359

15.954

15.706

14.368

1.338

         

Uitgaven

 

12.496

12.678

12.810

18.688

19.737

14.368

5.369

         

Subsidies (regelingen)

820

179

207

6.706

7.780

7.588

192

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

0

Stichting Nuffic

906

971

824

147

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.153

4.089

3.957

132

Internationalisering Onderwijs

‒ 1

1.000

1.000

1.020

‒ 20

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

803

820

760

60

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

599

600

‒ 1

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

155

114

134

50

25

157

‒ 132

Overige incidentele subsidies

65

65

74

9

91

85

6

Opdrachten

0

105

123

3.646

3.747

2.801

946

Opdrachten

 

7

3.646

3.747

2.801

946

Beleidsonderzoek en benchmarking

71

45

0

Incidentele Internationale activiteiten

34

71

0

EU-Voorzitterschap

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

11.250

11.883

11.974

7.856

7.730

3.499

4.231

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

859

803

803

Stichting Nuffic

3.875

3.858

3.901

Nederlandse Taalunie

2.727

2.762

2.850

7.323

7.125

2.941

4.184

Europa College Brugge

30

30

30

30

30

31

‒ 1

Unesco

 

130

 

50

50

51

‒ 1

OESO CERI

77

81

83

85

86

88

‒ 2

Fulbright Center

468

368

368

368

420

368

52

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

2.989

3.066

3.154

EU-programma's en activiteiten

40

0

0

0

19

20

‒ 1

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

426

511

506

480

480

480

0

Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)

426

511

506

480

480

480

0

         

Ontvangsten

113

121

10

99

1.031

99

932

Wijzigingen structuur budgettabel

Met ingang van 2021 is de indeling van deze budgettabel gewijzigd. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden van de instrumentkeuze bij de instellingen Stichting Ons Erfdeel, Stichting Nuffic, Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, het DIA en Neth-ER.

De realisatie van de verplichtingen is € 1,3 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft grotendeels verschillende mutaties van de Nederlandse Taalunie en opdrachten.

Op artikel 8 (Internationaal beleid) wordt de totale financiering verantwoord die het Ministerie van OCW bijdraagt aan de Nederlandse Taalunie. De verhoging van de verplichtingen voor de Nederlandse Taalunie betreffen overboekingen van artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) van € 2,9 miljoen, artikel 6 en 7 (Hoger onderwijs), artikel 14 (Cultuur) en artikel 15 (Media) van in totaal € 1,2 miljoen naar artikel 8 (Internationaal beleid).

De realisatie van uitgaven is € 5,4 miljoen hoger dan begroot. Dit komt grotendeels door de hierboven genoemde bijdragen van artikel 6 en 7 (Hoger onderwijs), artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid), artikel 14 (Cultuur) en artikel 15 (Media) aan de Nederlandse Taalunie. Daarnaast heeft een interne overboeking ter bevordering van internationalisering ertoe geleid dat op het instrument opdrachten (€ 0,9 miljoen) meer is gerealiseerd dan begroot.

Subsidies

Stichting Ons Erfdeel

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel wil context brengen bij kunst, taal, geschiedenis, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen uit de Lage Landen. Dit realiseert Ons Erfdeel door het uitbrengen van artikelen en boeken, het publiceren van het Franstalige tijdschrift Septentrion en het digitaal publiceren van artikelen op hun Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige websites.

Nuffic

De Stichting Nuffic is het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs; van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden van de subsidie aan Nuffic. In 2020 is er een wetstraject gestart om een aantal taken wettelijk te verankeren. Daarnaast zijn er taken Europees aanbesteed en zijn er taken afgebouwd.

Nationaal Agentschap Erasmus+

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training is samen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd belast met het beheer en de uitvoering in Nederland van het EU programma Erasmus+. Nuffic is aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training voor het nieuwe Erasmus+ programma.

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

Het DIA genereert en verspreidt kennis in Nederland over de ontwikkelingen in Duitsland op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het instituut doet dat onder meer met behulp van wetenschappelijk onderzoek, onderwijsprojecten en voorlichtingsactiviteiten (cofinanciering met Universiteit van Amsterdam en Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)). Daarnaast stimuleert het DIA het onderwijs in de Duitse taal in Nederland.

Neth-ER

De vereniging Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. De leden van Neth-ER bestaan op dit moment uit: MBO-Raad, Nuffic, KNAW, NFU, TNO, UNL, Vereniging Hogescholen, NWO, ISO, JOB en LSVB. Het gezamenlijke doel van de vereniging is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten door de leden onder andere te voorzien van informatie over het Europees beleidsproces en het versterken van het netwerk van de leden. Neth-ER ontvangt een subsidie van het Ministerie van OCW voor het informeren van het brede Nederlandse kennisveld over Europese beleidsontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Opdrachten

De realisatie is € 0,9 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Het budget hiervoor is in 2022 opgehoogd, met name vanwege het aandeel van de onderwijsdirecties in de gegunde aanbesteding om de internationalisering te bevorderen (€ 1,0 miljoen).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De Taalunie

De Taalunie ondersteunt de betrokken overheden in hun taalbeleid voor het Nederlands en maakt samenwerking, afstemming en uitwisseling mogelijk. Ook verzamelt, ontwikkelt en ontsluit de Taalunie kennis en informatie over het Nederlands met het oog op advies en dienstverlening aan sectoren, doelgroepen en individuele taalgebruiker.

Fulbright Center

Het Fulbright Center verzorgt mobiliteitsprogramma’s voor het hoger onderwijs via beurzen voor uitwisseling met de Verenigde Staten (met bijdragen van de Amerikaanse regering).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Vlaams-Nederlands Huis De Buren

Het Vlaams-Nederlands Huis De Buren is in 2004 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse regering als een culturele organisatie en als ruimte voor debat en reflectie (subsidiëring vindt plaats via het Ministerie van BZ).

Tabel 34 Homogene Groep Internationale Samenwerking (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Primair onderwijs (artikel 1)

31.773

29.781

29.781

0

Voortgezet onderwijs (artikel 3)

10.297

9.592

9.592

0

Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

0

Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)

51.437

52.770

54.299

55.289

54.887

54.887

0

Internationaal beleid (artikel 8)

766

825

817

715

822

822

0

Cultuur (artikel 14)

4.617

4.617

4.617

5.934

6.017

6.017

0

Onderzoek en wetenschapsbeleid (artikel 16)

454

454

454

454

454

454

0

Apparaatskosten (artikel 95)

139

144

148

589

2.405

2.405

0

Totaal

60.286

61.683

63.208

107.924

106.831

106.831

0

Toelichting

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is sinds 1997 een budgettaire constructie binnen de Rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het buitenlandbeleid gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken ministeries. Bovenstaande tabel geeft een onderverdeling weer van de HGIS-middelen van het Ministerie van OCW per artikel. Vanaf 2021 geldt de asieltoerekening en daarom komen de kosten bij primair en voortgezet onderwijs erbij.

Licence