Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

348.266

436.642

784.908

422.208

1.207.116

142.108

685.002

9.165

7.773

          

Totale uitgaven

1.014.937

436.642

1.451.579

211.659

1.663.238

44.559

45.003

41.881

40.367

waarvan juridisch verplicht (%)

97,0%

        
          

Bekostiging

901.624

100.699

1.002.323

37.474

1.039.797

34.577

35.116

34.237

33.107

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

218.040

24.927

242.967

7.575

250.542

7.690

7.696

7.681

5.436

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

229.726

42.975

272.701

10.067

282.768

8.879

8.938

7.967

7.967

Huisvesting erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Museale instellingen met een wettelijke taak

218.614

28.997

247.611

10.527

258.138

10.527

10.527

10.526

10.529

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.092

0

24.092

939

25.031

939

939

939

939

Digitale openbare bibliotheek

16.868

1.500

18.368

3.658

22.026

658

658

658

658

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.537

0

12.537

489

13.026

489

489

489

489

Monumentenzorg

146.283

2.300

148.583

3.410

151.993

4.108

4.271

4.736

5.798

Archieven incl. Regionale Historische Centra

29.650

0

29.650

505

30.155

983

983

183

233

Flankerend beleid huisvesting

5.813

0

5.813

304

6.117

304

304

304

304

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

0

1

0

311

754

754

Subsidies (regelingen)

46.502

160.943

207.445

144.455

351.900

1.195

1.207

263

213

Verbreden inzet cultuur

9.331

0

9.331

4.907

14.238

346

404

584

534

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8.356

0

8.356

1.089

9.445

1.089

1.089

138

138

Programma leesbevordering

3.967

0

3.967

13.041

17.008

131

131

131

131

Creatieve Industrie

1.728

0

1.728

125

1.853

66

66

77

77

Monumentenzorg

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Specifiek cultuurbeleid

20.708

160.943

181.651

122.413

304.064

‒ 152

‒ 198

‒ 172

‒ 172

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

2.412

0

2.412

2.880

5.292

‒ 285

‒ 285

‒ 495

‒ 495

Opdrachten

19.416

175.000

194.416

6.614

201.030

6.275

5.834

4.670

4.213

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.068

0

2.068

‒ 349

1.719

72

72

72

72

Monumentenzorg

0

 

0

 

0

0

0

0

0

Archeologie

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10.024

0

10.024

3.371

13.395

5.911

5.581

4.462

4.005

Overige opdrachten

7.324

175.000

182.324

3.592

185.916

292

181

136

136

Bijdragen aan agentschappen

44.438

0

44.438

6.051

50.489

3.568

3.904

3.769

3.892

Nationaal Archief

44.438

0

44.438

6.051

50.489

3.568

3.904

3.769

3.892

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

18.100

18.100

    

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.957

0

2.957

‒ 1.035

1.922

‒ 1.056

‒ 1.058

‒ 1.058

‒ 1.058

     

0

0

0

0

0

Ontvangsten

3.043

44.000

47.043

9.585

56.628

1.494

506

0

0

Tabel 28 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

348.266

436.642

784.908

422.208

1.207.116

142.108

685.002

9.165

7.773

waarvan garantieverplichtingen

0

‒ 147.810

0

45.704

45.704

0

0

0

0

waarvan overig

348.266

584.452

784.908

376.504

1.161.412

142.108

685.002

9.165

7.773

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 422,2 miljoen verhoogd. Het verschil van € 210,5 miljoen tussen de saldi van de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • een verhoging van de garantieverplichtingen met € 45,7 miljoen;

  • een verhoging van € 45,2 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2022. Dit is nodig omdat de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2022 voor een groot deel van de cultuurbegroting in 2022 ook al wordt verplicht voor de jaren 2023 en 2024;

  • een verhoging van € 116,6 miljoen wegens een administratieve fout in de verplichtingenraming. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag over 2021 is toegelicht dat de verplichtingenramingen voor 2021-2024 door een administratieve fout niet juist waren. Voor de jaren 2022-2024 is dit nu gecorrigeerd.

Uitgaven

Toelichting algemeen: Coalitieakkoordmiddelen

Het kabinet kiest in het coalitieakkoord voor een structurele investering in de culturele- en creatieve sector en stelt dit jaar € 135,0 miljoen beschikbaar. Een belangrijk deel van de maatregelen is dit jaar gericht op het herstel van de culturele- en creatieve sector na de coronacrisis. Over de exacte invulling van de € 135,0 miljoen wordt u voor 1 juni geïnformeerd via de hoofdlijnenbrief cultuur. Aanvullend wordt er vanuit de enveloppe onderwijskwaliteit in 2022 € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld voor leesbevordering.

Toelichting per instrument

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 37,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties, maar vooral uit de loon- en prijsbijstelling 2022. Uit de coalitieakkoordmiddelen wordt € 4,3 miljoen toegevoegd.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 144,5 miljoen verhoogd. Daarvan is € 122,4 miljoen afkomstig uit de coalitieakkoordmiddelen. Naast loon- en prijsbijstelling en diverse andere kleinere mutaties, bestaat het saldo verder vooral uit een bedrag van € 19,0 miljoen dat bestemd is voor aanvulling van het Museaal Aankoopfonds. Deze aanvulling is gewenst na de inzet van middelen uit het fonds voor de aanschaf van De Vaandeldrager.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,6 miljoen verhoogd. Daarvan bestaat € 3,4 miljoen uit toevoegingen aan het opdrachtenbudget voor de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, afkomstig uit interne overboekingen binnen dit begrotingsartikel. Daarnaast wordt het opdrachtenbudget verhoogd met € 3,0 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen.

Bijdrage aan medeoverheden

Voor bijdragen aan medeoverheden wordt € 18,1 geraamd, dit bedrag is afkomstig uit de coalitieakkoordmiddelen en wordt ingezet ten behoeve van een impuls voor jongerencultuur.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt per saldo verhoogd met € 9,6 miljoen door drie desalderingen. De eerste (€ 4,9 miljoen) wordt uitgevoerd in verband met herverdeling van middelen voor het archiefstelsel. De tweede (€ 3,2 miljoen) is bedoeld voor toevoeging van middelen aan het Nationaal Archief (uit eerder afgeroomde bedragen) in verband met vertragingen van projecten. De derde (€ 1,5 miljoen) betreft ontvangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken die bestemd zijn voor het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Licence