Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

784.908

1.215.615

‒ 141.289

168.996

1.243.322

       

Uitgaven

1.451.579

1.671.737

555

‒ 10.804

1.661.488

waarvan juridisch verplicht

97,0%

   

97,9%

       

Bekostiging

1.002.323

1.043.427

‒ 4.841

4.024

1.042.610

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

242.967

250.542

660

‒ 4.081

247.121

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

272.701

286.398

783

13.559

300.740

Museale instellingen met een wettelijke taak

247.611

258.138

1

‒ 956

257.183

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.092

25.031

180

‒ 312

24.899

Digitale openbare bibliotheek

18.368

22.026

‒ 100

0

21.926

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.537

13.026

0

0

13.026

Monumentenzorg

148.583

151.993

‒ 6.365

‒ 2.603

143.025

Archieven incl. Regionale Historische Centra

29.650

30.155

0

‒ 1.583

28.572

Flankerend beleid huisvesting

5.813

6.117

0

0

6.117

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

1

0

0

1

Subsidies (regelingen)

207.445

356.120

‒ 2.925

‒ 12.900

340.295

Verbreden inzet cultuur

9.331

14.238

0

983

15.221

Internationaal cultuurbeleid ( incl. HGIS)

8.356

9.445

0

‒ 195

9.250

Programma leesbevordering

3.967

17.008

0

5.959

22.967

Creatieve Industrie

1.728

1.903

 

562

2.465

Specifiek cultuurbeleid

181.651

308.234

‒ 2.925

‒ 22.774

282.535

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

2.412

5.292

0

2.565

7.857

Opdrachten

194.416

201.030

‒ 45

‒ 3.477

197.508

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.068

1.719

‒ 45

‒ 240

1.434

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10.024

13.395

83

‒ 182

13.296

Overige opdrachten

182.324

185.916

‒ 83

‒ 3.055

182.778

Bijdrage aan agentschappen

44.438

51.138

‒ 19

1.130

52.249

Nationaal Archief

44.438

51.138

‒ 19

1.130

52.249

Bijdrage aan medeoverheden

0

18.100

8.385

329

26.814

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.100

8.385

329

26.814

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.957

1.922

0

90

2.012

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.957

1.922

0

90

2.012

       

Ontvangsten

47.043

56.628

8.229

23.239

88.096

Tabel 21 Uitsplitsing verplichtingen
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

784.908

1.215.615

‒ 141.289

168.996

1.243.322

waarvan garantieverplichtingen

0

45.704

‒ 143.144

112.065

14.625

waarvan overige verplichtingen

418.566

1.161.412

10.354

56.931

1.228.697

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingenraming wordt verhoogd met € 27,7 miljoen. De garantieverplichtingen worden verlaagd met € 31,1 miljoen. Naast de garantieverplichtingen is de verplichtingenraming, onafhankelijk van de uitgavenraming, verhoogd met € 77,5 miljoen. Het grootste deel van de verhoging is uitgevoerd om zeker te zijn dat er voldoende ruimte is voor het aangaan van de verplichtingen voor de monumentenzorg. Daarnaast is de raming verhoogd omdat uit de extra cultuurmiddelen van het coalitieakkoord enkele verplichtingen meerjarig worden aangegaan.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

De uitgavenraming wordt met € 15,8 miljoen verlaagd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door een interne overboeking van € 11,5 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen naar het financiële instrument Bekostiging voor de subsidieregeling Production Incentive High End Series bij het Filmfonds. 

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd met € 31,5 miljoen. Deze verhoging bestaat uit extra ontvangsten uit de lagere vaststelling van subsidies in het kader van de steunpakketten voor COVID-19 (€ 22,3 miljoen), desalderingen ten laste van het Museaal aankoopfonds voor de aankoop van kunst (€ 5,2 miljoen) en desaldering van middelen voor het archiefstelsel ten behoeve van transitiekosten voor RHC’s (€ 2,0 miljoen) en leenrechtvergoeding (€ 2,0 miljoen).

Licence