Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.053.522

0

1.053.522

121.071

1.174.593

50.771

58.160

52.320

48.639

          

Totale uitgaven

1.053.522

0

1.053.522

82.536

1.136.058

47.271

47.433

48.136

48.410

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Bekostiging

1.040.773

0

1.040.773

66.801

1.107.574

44.265

46.427

47.130

47.404

Landelijke publieke omroep

824.968

 

824.968

26.672

851.640

25.503

25.628

26.011

26.160

Regionale omroep

153.850

 

153.850

9.020

162.870

8.992

8.992

8.992

8.992

Stichting Omroep Muziek

17.130

 

17.130

1.121

18.251

1.118

1.118

1.118

1.118

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

24.313

 

24.313

1.264

25.577

1.260

1.260

1.260

1.260

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.276

 

2.276

118

2.394

118

118

118

118

Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)

3.737

 

3.737

‒ 1.213

2.524

87

87

87

87

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.620

 

1.620

84

1.704

84

84

84

84

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.673

 

1.673

87

1.760

87

87

87

87

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

10.395

 

10.395

29.367

39.762

6.974

9.011

9.331

9.456

Overige bekostiging media

811

 

811

281

1.092

42

42

42

42

Subsidies (regelingen)

7.132

0

7.132

10.604

17.736

2.226

226

226

226

Subsidies (regelingen)

7.132

0

7.132

10.604

17.736

2.226

226

226

226

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

 

0

 

0

    

Opdrachten

649

0

649

4.874

5.523

24

24

24

24

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.903

0

4.903

255

5.158

754

754

754

754

Commissariaat voor de Media

4.903

 

4.903

255

5.158

754

754

754

754

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

65

0

65

2

67

2

2

2

2

European Audiovisual Observatory

65

 

65

2

67

2

2

2

2

          

Ontvangsten

146.110

 

146.110

22.040

168.150

0

0

0

0

Tabel 30 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.053.522

0

1.053.522

121.071

1.174.593

50.771

58.160

52.320

48.639

waarvan garantieverplichtingen

    

0

    

waarvan overig

1.053.522

0

1.053.522

121.071

1.174.593

50.771

58.160

52.320

48.639

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 121,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties (€ 82,5 miljoen). Daarnaast wordt de verplichtingenstand aangesloten op de voorgenomen uitgaven uit de mediabegrotingsbrief.

Uitgaven

Toelichting algemeen: Coalitieakkoordmiddelen

Het kabinet kiest voor een structurele investering in media en stelt dit jaar € 13,4 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar. De maatregelen zijn een uitwerking van de opgaves uit het coalitieakkoord, namelijk voor het uitbreiden van het budget voor onderzoeksjournalistiek en voor de overheveling van de financiering van lokale omroepen. Over de exacte invulling hiervan wordt u in juni geïnformeerd via de hoofdlijnenbrief media.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 66,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • Toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 46,5 miljoen, zie het algemene deel);

  • Een overboeking naar subsidies van (- € 2,0 miljoen) voor de verlenging van de pilot NOS / Regio- / Lokale omroepen;

  • Een verhoging van de dotatie aan de Algemene Media reserver (AMr) als gevolg van de geactualiseerde raming van de reclameopbrengsten voor 2022 in de mediabegrotingsbrief 2021 (€ 22,0 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 10,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • Een overboeking uit bekostiging van € 2,0 miljoen voor de verlenging van de pilot NOS / Regio- / Lokale omroepen;

  • Toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel);

  • Daarnaast wordt het subsidiebudget verhoogd met € 6,0 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen voor investeringen in de verdere versterking van de lokale omroepen vooruitlopend op de overheveling van de financiering van de lokale omroepen van het Gemeentefonds naar de Rijksbegroting en € 2,3 miljoen voor investering in onderzoeksjournalistiek.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt als gevolg van de coalitieakkoordmiddelen voor de voorbereiding van de overheveling van de financiering van de lokale omroepen naar de Rijksoverheid en voor verdere versterking van de lokale journalistiek met € 4,9 miljoen verhoogd.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's / RWT's wordt als gevolg van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel) verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 22,0 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2022.

Dotatie Algemene Mediareserve

De AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2022 gedoteerd met € 39,8 miljoen en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 21,5 miljoen.

Tabel 31 Raming ontwikkeling liquiditeit AMr (bedragen x € 1.000)

Saldo AMr per 01-01-2022

89.417

Directe mutaties AMr

‒ 21.485

Mutaties AMr via begroting

39.762

Verwacht saldo AMr per 31-12-2022

107.694

Licence