Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

823.417

0

823.417

55.817

879.234

94.705

98.416

106.272

106.845

                   

Uitgaven

844.737

0

844.737

26.097

870.834

42.279

45.990

53.846

54.419

waarvan juridisch verplicht

91%

     

97%

       
                   

Opdrachten

51.841

0

51.841

2.444

54.285

1.663

1.867

2.353

1.617

- Gereedstelling

17.017

0

17.017

‒ 73

16.944

‒ 349

‒ 145

340

‒ 396

- Kustwacht NL

26.865

0

26.865

2.023

28.888

1.443

1.443

1.444

1.444

- Kustwacht CARIB

7.959

0

7.959

494

8.453

569

569

569

569

Personele uitgaven

772.458

0

772.458

17.250

789.708

29.528

31.564

30.100

30.596

- Eigen personeel

712.331

0

712.331

15.348

727.679

23.178

24.247

20.180

20.607

- Externe inhuur

100

0

100

‒ 97

3

382

417

567

707

- Overige personele exploitatie

34.499

0

34.499

1.636

36.135

2.366

2.889

2.742

2.671

- Kustwacht NL

7.472

0

7.472

366

7.838

202

213

213

213

- Kustwacht CARIB

18.056

0

18.056

‒ 3

18.053

3.400

3.798

6.398

6.398

Materiële uitgaven

20.438

 

20.438

6.403

26.841

11.088

12.559

21.393

22.206

- Overige materiële exploitatie

18.845

0

18.845

3.699

22.544

8.948

10.419

19.253

20.066

- Kustwacht NL

38

0

38

‒ 28

10

2

2

2

2

- Kustwacht CARIB

1.555

0

1.555

2.732

4.287

2.138

2.138

2.138

2.138

                   

Apparaatsontvangsten

10.881

0

10.881

0

10.881

0

0

0

0

Kustwacht NL ontvangsten

120

0

120

0

120

0

0

0

0

Kustwacht CARIB ontvangsten

4.857

0

4.857

0

4.857

0

0

0

0

Kon. Marine ontvangsten

5.904

0

5.904

0

5.904

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingen budget is met bijna € 56 miljoen gestegen. De toename wordt grotendeels verklaard door de stijging van de uitgaven. Daarnaast is het verplichtingenbudget van de kustwacht Nederland verhoogd met €29,7 miljoen in verband met de dit jaar, ten behoeve van de kustwacht Nederland, af te sluiten service level agreement (SLA) met de Rijksrederij voor 2023.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget personele uitgaven wordt verhoogd met € 17 miljoen. Deze toename wordt met name verklaard door verlenging van de tijdelijke toelagen in het loongebouw ter waarde van € 6,9 miljoen. Ook is er € 2,6 miljoen toegekend voor de agenda van de veiligheid en wordt het budget naar boven bijgesteld vanwege tegemoetkomingen persioenlasten 2022 van € 1,9 miljoen. Daarnaast hebben interne herschikkingen plaatsgevonden waarbij € 2,9 miljoen vanuit DMF is overgeheveld ter financiering van diverse functies ten behoeve van de instandhouding.

Materiële uitgaven

Met de middelen uit hoofde van de motie Hermans is budget toegevoegd voor inlopen achterstanden IT. Deze zijn volledig aan het DMF instandhouding IT toegevoegd. Een deel van deze middelen wordt herverdeeld waardoor er voor ongeveer € 5 miljoen aan het budget materiële uitgaven is toegevoegd ten behoeve van de doorlichting van de Matlog keten.

Licence