Base description which applies to whole site
+

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

181.069

77.100

258.169

221.803

479.972

‒ 119.570

‒ 100.285

‒ 9.480

‒ 6.873

          

Uitgaven

178.907

43.500

222.407

14.805

237.212

20.329

10.175

‒ 760

‒ 633

Waarvan juridisch verplicht

83%

   

100%

    
          

1 Netwerk

17.726

0

17.726

10.072

27.798

4.024

4.085

583

0

Opdrachten

5.995

0

5.995

6.524

12.519

4.010

4.085

583

0

Wegverkeersbeleid

1.424

0

1.424

7.272

8.696

3.352

3.366

‒ 134

0

Overige opdrachten

4.571

0

4.571

‒ 748

3.823

658

719

717

0

Subsidies

0

0

0

17

17

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

4.904

0

4.904

558

5.462

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RWS

4.904

0

4.904

136

5.040

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

422

422

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

6.827

0

6.827

2.933

9.760

14

0

0

0

Regionale bijdrage MIRT

6.827

0

6.827

‒ 1.067

5.760

14

0

0

0

Overige bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

40

40

0

0

0

0

          

2 Veiligheid

17.578

0

17.578

2.726

20.304

‒ 885

‒ 685

‒ 583

0

Opdrachten

6.193

0

6.193

1.602

7.795

‒ 885

‒ 685

‒ 583

0

Verkeersveiligheid

6.193

0

6.193

1.602

7.795

‒ 885

‒ 685

‒ 583

0

Subsidies

9.778

0

9.778

1.124

10.902

0

0

0

0

Veilig Vekeer Nederland (VVN)

3.944

0

3.944

38

3.982

0

0

0

0

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.131

0

4.131

112

4.243

0

0

0

0

Overige subsidies

1.703

0

1.703

974

2.677

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

620

0

620

0

620

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RWS

620

0

620

0

620

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

30

0

30

0

30

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

957

0

957

0

957

0

0

0

0

Bijdrage aan CBR

957

0

957

0

957

0

0

0

0

Overige bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3 Slimme en duurzame mobiliteit

143.603

43.500

187.103

2.007

189.110

17.190

6.775

‒ 760

‒ 633

Opdrachten

83.112

11.500

94.612

‒ 55.852

38.760

‒ 7.395

‒ 8.098

‒ 9.535

‒ 8.058

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

8.539

0

8.539

‒ 9

8.530

1.500

750

0

0

Duurzame Mobiliteit

6.754

0

6.754

‒ 2.111

4.643

1.123

1.141

‒ 854

‒ 811

Reservering Klimaatakkoord

54.742

11.500

66.242

‒ 61.631

4.611

‒ 15.510

‒ 14.718

‒ 7.950

‒ 6.600

Verkeersemissies

4.077

0

4.077

‒ 1.270

2.807

0

0

0

0

Overige opdrachten

9.000

0

9.000

9.169

18.169

5.492

4.729

‒ 731

‒ 647

Subsidies

49.860

32.000

81.860

30.643

112.503

13.323

7.573

2.175

825

Duurzame Mobiliteit

18.224

0

18.224

350

18.574

4.480

2.248

1.350

0

Elektrisch vervoer

10.200

32.000

42.200

29.791

71.991

4.500

4.500

0

0

Bronmaatregelen stikstof

20.000

0

20.000

159

20.159

4.000

0

0

0

Overige subsidies

1.436

0

1.436

343

1.779

343

825

825

825

Bijdrage aan agentschappen

6.750

0

6.750

13.396

20.146

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RWS

1.679

0

1.679

817

2.496

0

0

0

0

Bijdrage aan Nea

4.705

0

4.705

0

4.705

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RVO

366

0

366

12.579

12.945

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

3.881

0

3.881

13.820

17.701

11.262

7.300

6.600

6.600

Duurzame Mobiliteit

375

0

375

3.700

4.075

10.200

7.300

6.600

6.600

Mobiliteit en Gebieden

3.506

0

3.506

10.120

13.626

1.062

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

6.782

0

6.782

0

6.782

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 219,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Het aangaan van verplichtingen voor de subsidies elektrisch vervoer en zero emissie bussen (€ 318,2 miljoen) en;

 • Een verplichtingenschuif voor de subsidie elektrisch vervoer (€ 93,5 miljoen). Conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer tussen Nederlandse ov-concessieverleners is een subsidieverplichting opgenomen van € 0,1 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van de financiële administratie en het beheer van DOVA (Decentrale OV-Autoriteiten). Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

 • Een overboeking (+ € 8,5 miljoen in 2022) vanuit het opdrachtenbudget 14.03 Slimme en duurzame mobiliteit waarbij bij de nota van wijziging (Kamerstukken 35 925 nr. 14) op de Ontwerpbegroting 2022 middelen zijn toegevoegd voor gedrags- en communicatiemiddelen. Met deze overboeking binnen het beleidsartikel kunnen middelen worden ingezet voor onder andere campagnes in het kader van Kies de Band, elektrisch auto delen en het nieuwe rijden;

 • Een overboeking (- € 1,1 miljoen in 2022) naar het opdrachtenbudget 14.02 Veiligheid plaatsgevonden ten behoeve van het aangaan en betalen van opdrachten uit het BOA-protocol 2022 waarmee medewerkers van Rijkswaterstaat worden ingehuurd voor beleidswerkzaamheden.

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 2,9 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door:

 • Een toevoeging vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Saba in één keer voor vier jaar (€ 4 miljoen in 2022). Het grootste deel betreft wegen (€ 3,2 miljoen). Het overige deel betreft investeringen in de zeehaven en luchthaven. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast heeft een afdracht aan het Btw-compensatiefonds plaatsgevonden voor de specifieke uitkering Smart Way Z (- € 1,2 miljoen).

3 Slimme en duurzame mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 55,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overboeken van de klimaatakkoordmiddelen die gereserveerd stonden op het opdrachtenbudget naar het juiste financiële instrument. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

 • Een overboeking (- € 11,9 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ten behoeve van de subsidieregeling SEBA en SEPP 2022 (Subsidie voor Elektrische auto's en Bestelauto's/Particulieren);

 • Een overboeking (- € 11 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage agentschappen binnen artikel 14.03 ten behoeve van afgesproken werkzaamheden van de RVO voor het jaar 2022 voor duurzame mobiliteit;

 • Een overboeking (- € 4,5 miljoen) in 2022, 2023 en 2024 (driemaal € 4,5 miljoen) vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ten behoeve van de subsidie AanZet (aantrekkelijk maken aanschaf emissieloze vrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving);

 • Een overboeking (- € 3,7 miljoen) in 2022-2027 (cumulatief € 39,2 miljoen) vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage medeoverheden binnen artikel 14.03 ten behoeve van specifieke uitkeringen zero emissie-bussen;

 • Een overboeking (- € 3,4 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage medeoverheden binnen artikel 14.03 voor de specifieke uitkering Clean Energy Hubs in het kader van Veilig, Doelmatig en Duurzaam (VDD);

 • Een overboeking (- € 2 miljoen) in 2022 en cumulatief € 9,3 miljoen in 2023, 2024 en 2025 vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ter compensatie van de middelen voor DKTI3 (Demonstratie Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport).

Daarnaast zorgen onderstaande mutaties voor een verdere verlaging van het kasbudget in 2022:

 • Een kasschuif (- € 14 miljoen) waarbij kasbudget uit 2022 is doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024. Deze kasschuif is doorgevoerd doordat blijkt dat bedrijven nog steeds een afhoudende houding aannemen bij het aanschaffen van bestelauto’s. Daarnaast is er een chiptekort. Hierdoor blijft het aanbod van bestelauto’s achter. Beide elementen veroorzaken een vertraging. Deze kasschuif wordt voorgesteld door middelen over te boeken naar 2023 en 2024, zodat de budgetreeks beter past bij de verwachte subsidieaanvragen;

 • Naast deze kasschuif is nog € 8,5 miljoen in 2022 en tweemaal € 3,5 miljoen in 2023 en 2024 overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget 14.03 naar het opdrachtenbudget 14.01 Netwerk ten behoeve van gedrags- en communicatiemiddelen.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 30,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Overboekingen die zijn beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het gaat hierbij om de subsidieregeling SEBA en SEPP 2022 (€ 11,9 miljoen) en de subsidie AanZet (€ 4,5 miljoen);

 • Daarnaast is € 13,4 miljoen doorgeschoven van 2021 naar 2022 als gevolg van een overschot aan klimaatakkoordmiddelen veroorzaakt door een vertraagde planning (onder andere chiptekorten van bestelauto's en een hoog aantal leasecontracten bij nieuwe elektrische auto's) op de subsidieregelingen Elektrische auto's en bestelauto's.

Bijdrage aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Een overboeking (€ 11 miljoen) die is beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het betreft de bijdrage voor afgesproken werkzaamheden van de RVO in 2022 in het kader van duurzame mobiliteit.

Bijdrage aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 13,8 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Een overboeking vanuit een reservering op het Mobiliteitsfonds ten behoeve specifieke uitkeringen ter stimulering van het nemen van maatregelen ten behoeve van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur (€ 6,7 miljoen);

 • Enkele overboekingen die zijn beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het gaat hierbij om een overboeking ten behoeve van specifieke uitkeringen zero emmissie-bussen (€ 3,7 miljoen) en een overboeking ten behoeve van de specifieke uitkering Clean Energy Hubs (€ 3,4 miljoen).

Licence