Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

145.532

0

145.532

19.244

164.776

‒ 578

‒ 939

0

0

          

Uitgaven

152.326

460.858

613.184

58.065

671.249

483

2.000

0

0

Waarvan juridisch verplicht

91%

   

78%

    
          

1 OV en Spoor

40.326

0

40.326

21.125

61.451

483

2.000

0

0

Opdrachten

7.519

0

7.519

638

8.157

137

‒ 28

0

0

ACM

1.759

0

1.759

0

1.759

0

0

0

0

OV & Stations

1.434

0

1.434

470

1.904

0

‒ 28

0

0

Aansturing NS en Prorail

1.930

0

1.930

175

2.105

137

0

0

0

Opdrachten SU

972

0

972

0

972

0

0

0

0

Overige opdrachten

1.424

0

1.424

‒ 7

1.417

0

0

0

0

Subsidies

24.032

0

24.032

9.885

33.917

346

2.028

0

0

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

18.175

0

18.175

‒ 199

17.976

‒ 192

0

0

0

3e spoor Duitsland

2.697

0

2.697

‒ 2.697

0

‒ 1.517

0

0

0

NS IC Dordrecht - Breda

0

0

0

1.490

1.490

0

0

0

0

Consumentenorganisaties OV

931

0

931

164

1.095

84

48

0

0

Modal Shift

0

0

0

400

400

0

0

0

0

Overige subsidies

2.229

0

2.229

10.727

12.956

1.971

1.980

0

0

Bijdragen aan agentschappen

873

0

873

0

873

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap KNMI

47

0

47

0

47

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap RWS

826

0

826

0

826

0

0

0

0

Bijrdrage aan overige agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

7.800

0

7.800

10.629

18.429

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden OVS

4.758

0

4.758

11.194

15.952

565

565

465

0

Bijdrage CLU Betuwe en HSL

3.042

0

3.042

‒ 565

2.477

‒ 565

‒ 565

‒ 465

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

‒ 27

75

0

0

0

0

          

2 Maatregelen OVS

112.000

460.858

572.858

36.940

609.798

0

0

0

0

Subsidies

112.000

460.858

572.858

36.940

609.798

0

0

0

0

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

112.000

460.858

572.858

36.940

609.798

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 19,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van

 • een verplichtingenschuif om het verplichtingentekort op de subsidie 3e spoor Duitsland te corrigeren (€ 2 miljoen);

 • een overboeking naar HXII doordat de actualisatie lager uitpakte dan de raming op het beschikbaarheidsvergoeding budget (€ 10 miljoen);

 • een overheveling van het mobiliteitsfonds voor de spuk OV ambassadeurs (€ 1,5 miljoen)

 • een overheveling van het Mobiliteitsfonds naar HXII ten behoeve van de exploitatiebijdrage NS van de uitbreiding dienstregeling Zeeland, onderdeel van het compensatiepakket Zeeland (€ 3,8 miljoen).

 • Overige kleinere verplichtingenmutaties van in totaal € 2 miljoen verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 9,9 miljoen is voornamelijk het gevolg van:

 • Het corrigeren van de subsidie aan de NS omtrent de nachttrein op het 3de spoor Duitsland. Deze subsidie is reeds verstrekt in 2021 en derhalve niet meer nodig (€ 6 miljoen);

 • een overheveling van het Mobiliteitsfonds naar HXII ten behoeve van de exploitatiebijdrage NS van de uitbreiding dienstregeling Zeeland (€ 3,8 miljoen);

 • een exploitatiebijdrage aan de IC Dordrecht - Eindhoven (€ 1,5 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar HXII van € 11,2 miljoen ten behoeve van de spuk Heerlen-Landgraaf (€ 5,8 miljoen);

 • Heerlen-Oost (€ 2,7 miljoen) en OV ambassadeurs (€ 1,5 miljoen);

 • Daarnaast worden de uitgaven voor de bijdrage CLU Betuwe en HSL verlaagd (€ 0,56 miljoen).

2 Maatregelen OV-sector

Subsidies

Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector wordt met € 36,9 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 37,4 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2021 en via een plafondcorrectie is doorgeschoven naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt.

Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

U bent op 14 april geïnformeerd over het besluit van het kabinet om op basis van de raming van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de beschikbaarheidsvergoeding OV door te trekken tot en met 31 december 2022. Zo maakt het Kabinet de dienstregeling voor de tweede helft van 2022 onder dezelfde voorwaarden mogelijk. Met het doortrekken van de BVOV wordt zekerheid geboden voor de reiziger, NS en de regionale vervoerders in de laatste maanden van 2022.

De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding «ademt mee» met de reizigersinkomsten. Bij de raming van het benodigde budget wordt uitgegaan van de prognose van het KiM over het herstel van het gebruik van het OV. Voor de laatste vier maanden van 2022 is € 25 miljoen budget nodig. Dit bedrag past binnen het budget dat reeds op de begroting van IenW staat (€ 140 miljoen voor de regeling 2022). Mocht het nodig zijn, zullen de middelen op een later moment aan de begroting van IenW worden toegevoegd.

Licence