Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

113.560

0

113.560

9.832

123.392

‒ 11.207

‒ 7.744

1.558

2.506

          

Uitgaven

137.280

0

137.280

‒ 12.929

124.351

‒ 9.812

3.158

7.399

10.657

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

63%

    
          

4 Ruimtegebruik Bodem

135.439

0

135.439

‒ 12.929

122.510

‒ 9.812

3.158

7.399

10.657

Opdrachten

14.831

0

14.831

‒ 3.962

10.869

205

205

205

205

Bodem en STRONG

12.271

0

12.271

‒ 3.979

8.292

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

RWS Leefomgeving

2.560

0

2.560

‒ 450

2.110

0

0

0

0

Subsidies

20.102

0

20.102

2.666

22.768

‒ 9.855

2.152

6.143

9.401

Bedrijvenregeling

14.991

0

14.991

‒ 6.991

8.000

‒ 12.105

‒ 98

3.893

7.151

Subsidies Caribisch Nedederland

5.111

0

5.111

9.657

14.768

2.250

2.250

2.250

2.250

Bijdragen aan agentschappen

3.825

0

3.825

2.628

6.453

1.051

1.051

1.051

1.051

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.825

0

3.825

‒ 167

3.658

‒ 167

‒ 167

‒ 167

‒ 167

Bijdragen aan medeoverheden

96.681

0

96.681

‒ 14.261

82.420

‒ 1.213

‒ 250

0

0

Meerjarenprogramma Bodem

96.681

0

96.681

‒ 14.261

82.420

‒ 1.213

‒ 250

0

0

          

5 Eenvoudig Beter

1.841

0

1.841

0

1.841

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.841

0

1.841

0

1.841

0

0

0

0

Waarvan bijdragen aan RWS

1.841

0

1.841

0

1.841

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

3.500

3.500

0

0

0

0

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget van € 9,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door verplichtingenschuif vanuit latere jaren naar 2022 om voldoende verplichtingenruimte te borgen voor opdrachten ten aanzien van de sanering van het Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) Stormpolderdijkterrein te Krimpen aan den Ijssel (€ 20,3 miljoen).

Overige verplichtingenmutaties relaterend aan mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil.

4 Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het subsidiebudget ten behoeve van Caribisch Nederland (€ 4,4 miljoen), een budgetoverheveling naar bijdrage aan agentschappen in verband met een hogere jaaropdracht aan het RIVM (€ 1,6 miljoen) en een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein (€ 3,5 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hierboven benoemde budgetoverheveling vanuit het opdrachtenbudget. Daarnaast wordt het budget verhoogd door een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 13 in het kader van de drinkwatervoorziening zoals afgesproken in het coalitieakkoord (€ 4,5 miljoen in 2022, daarna € 2,25 miljoen structureel). Met deze middelen wordt een maatregel genomen om het leven betaalbaarder te maken op Caribisch Nederland. De middelen dienen om de drinkwatertarieven op de eilanden structureel te kunnen verlagen t.o.v. de kostprijs.

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het budget bijdrage aan agentschappen van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hierboven benoemde budgetoverheveling vanuit het opdrachtenbudget en een structurele budgetoverheveling in het kader opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM (€ 1,2 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Bijdrage aan medeoverheden

De verlaging van het budget bijdrage aan medeoverheden van € 14,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het ministerie van BZK voor het Gemeentefonds ten behoeve van de kosten van het gemeentelijke apparaat in 2022 voor uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming (€ 8,6 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Ontvangsten

De verhoging van het ontvangestenbudget van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.

Licence