Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

258.169

477.731

16.118

29.737

523.586

      

Uitgaven

222.407

237.212

16.038

12.034

265.284

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

1 Netwerk

17.726

27.798

7.610

‒ 433

34.975

Opdrachten

5.995

12.519

932

‒ 6.470

6.981

Wegverkeersbeleid

1.424

8.696

442

‒ 6.901

2.237

Overige opdrachten

4.571

3.823

490

431

4.744

Subsidies

0

17

0

0

17

Bijdrage aan agentschappen

4.904

5.462

3.080

0

8.542

waarvan bijdrage aan RWS

4.904

5.040

3.080

0

8.120

Overige bijdragen aan agentschappen

0

422

0

0

422

Bijdrage aan medeoverheden

6.827

9.760

0

5.853

15.613

Regionale bijdrage MIRT

6.827

5.760

0

0

5.760

Bijdrage aan Caribisch Nederland

0

4.000

0

5.853

9.853

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

40

3.598

184

3.822

      

2 Veiligheid

17.578

20.304

976

‒ 1.294

19.986

Opdrachten

6.193

7.795

‒ 64

‒ 1.995

5.736

Verkeersveiligheid

6.193

7.795

‒ 64

‒ 1.995

5.736

Subsidies

9.778

10.902

35

‒ 90

10.847

Veilig Vekeer Nederland (VVN)

3.944

3.982

0

‒ 34

3.948

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.131

4.243

35

‒ 35

4.243

Overige subsidies

1.703

2.677

0

‒ 21

2.656

Bijdrage aan agentschappen

620

620

135

0

755

waarvan bijdrage aan RWS

620

620

135

0

755

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

30

30

0

0

30

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

957

957

870

791

2.618

waarvan bijdrage aan CBR

957

957

500

477

1.934

Overige bijdragen

0

0

370

314

684

      

3 Slimme en duurzame mobiliteit

187.103

189.110

7.452

13.761

210.323

Opdrachten

94.612

38.760

3.919

‒ 14.916

27.763

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

8.539

8.530

537

‒ 740

8.327

Duurzame Mobiliteit

6.754

4.643

‒ 135

‒ 3.015

1.493

Reservering Klimaatakkoord

66.242

4.611

‒ 1.433

‒ 3.178

0

Verkeersemissies

4.077

2.807

394

‒ 3.065

136

Overige opdrachten

9.000

18.169

4.556

‒ 4.918

17.807

Subsidies

81.860

112.503

2.915

26.471

141.889

Duurzame Mobiliteit

18.224

18.574

3.428

325

22.327

Elektrisch vervoer

42.200

71.991

687

13.417

86.095

Bronmaatregelen stikstof

20.000

20.159

‒ 1.000

12.729

31.888

Overige subsidies

1.436

1.779

‒ 200

0

1.579

Bijdrage aan agentschappen

6.750

20.146

210

759

21.115

waarvan bijdrage aan RWS

1.679

2.013

1.433

0

3.446

waarvan bijdrage aan Nea

4.705

4.705

0

0

4.705

waarvan bijdrage aan RVO

366

12.945

‒ 1.103

759

12.601

Overige bijdragen aan agentschappen

0

483

‒ 120

0

363

Bijdrage aan medeoverheden

3.881

17.701

0

178

17.879

Duurzame Mobiliteit

375

4.075

0

‒ 125

3.950

Mobiliteit en Gebieden

3.506

13.626

0

303

13.929

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

100

0

100

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

308

1.269

1.577

      

Ontvangsten

6.782

6.782

0

‒ 1.985

4.797

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 16,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 29,7 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Het betreft met name de volgende mutaties:

  • Diverse correcties en verplichtingenophogingen om diverse opdrachtverleningen en publicaties van subsidies in 2022 te kunnen verplichten (€ 20,3 miljoen). Het gaat hierbij om opdrachten en subsidies met betrekking tot onder andere serviceproviders, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid;

  • Overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en de beleidsbegroting HXII (€ 7,5 miljoen): het gaat hierbij voornamelijk om een overboeking voor een bijzondere uitkering naar het openbaar lichaam van Bonaire (€ 5,7 miljoen in 2022).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal € 28,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 16 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 12 miljoen) worden hieronder toegelicht.

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een overboeking (€ 7,2 miljoen) op het opdrachtenbudget Netwerk naar het artikelonderdeel Slimme, Duurzame Mobiliteit vanwege een versnelling op de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het desbreffende artikelonderdeel 3. Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Daartegenover staat een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar dit artikelonderdeel om een opdracht voor serviceproviders te kunnen verstrekken vanuit het op het Mobiliteitsfonds gereserveerde programmageld voor Veilig, Slim, Duurzaam (VSD) (€ 1,5 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 5,9 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar dit artikelonderdeel vanwege een uitkeringsverplichting voor het jaar 2022 (€ 5,7 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering voor wegenprojecten (waaronder beheer en onderhoud) aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze middelen stonden gereserveerd op het Mobiliteitsfonds en zijn overgeboekt naar dit artikel.

2 Veiligheid

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit komt door met name door een overboeking (€ 11,3 miljoen) op het opdrachtenbudget op dit artikelonderdeel naar het financieel instrument subsidies vanwege een versnelling op de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het financieel instrument subsidies op dit artikelonderdeel.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 26,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen (€ 26,1 miljoen) die worden ingezet voor het versnellen van de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Op 9 mei 2022 zijn de subsidieregelingen van start gegaan. Voor beide regelingen zijn op de eerste dag zoveel aanvragen ingediend, dat het budget ruimschoots overtekend is. Door deze versnelling kunnen de meeste aanvragen die op de eerste dag zijn ingediend worden gehonoreerd. De inzet van deze middelen gaat ten koste van het budget dat hiervoor in de komende jaren beschikbaar zou zijn en heeft daarmee geen invloed op andere maatregelen. Het totale subsidieplafond voor beide subsidieregelingen blijft over de jaren heen dus gelijk. Uw Kamer is hierover in de zomer geïnformeerd in de voortgangsbrief over duurzaam vervoer (Kamerstukken 2021-2022, 31 305, nr. 352).

Ontvangsten

Het kasbudget op dit financiële instrument wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 2 miljoen verlaagd vanwege een niet ontvangen ontvangst voor de buisleidingenstaat. Vanuit een reservering op het Mobiliteitsfonds wordt deze niet ontvangen ontvangst afgedekt.

Licence