Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

954.173

0

954.173

1

954.174

‒ 1

103

0

0

          

Uitgaven

954.172

0

954.172

14.203

968.375

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

1 Brede doeluitkering

954.172

0

954.172

14.203

968.375

0

0

0

0

Brede doeluitkering

954.172

0

954.172

14.203

968.375

0

0

0

0

Bijdrage BDU

954.172

0

954.172

14.203

968.375

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 14,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van:

  • Dekking voor de onderdelen toegevoegd aan de BDU-beschikking 2022 (€ 16,4 miljoen). Dit is inclusief de afdrachten aan het Btw-compensatiefonds voor de BDU 2022 (- € 2,2 miljoen). In totaal is € 14,2 miljoen opgenomen in de BDU-beschikking 2022 die voornamelijk volgen uit gemaakte BO-MIRT afspraken uit voorgaande jaren. Het betreffen met name bijdragen aan MRDH voor de verkenning van de Oververbinding Rotterdam (€ 3 miljoen), no regret maatregelen in de Binckhorst te Den Haag die zich richten op op de realisatie van fietsinfrastructuur, versterking van de stationsgbieden em ruimte voor een ov-baan (€ 3,8 miljoen), exploitatiekosten 2022 Zuid-Holland bereikbaar (€ 2,5 miljoen) en ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer (€ 2,3 miljoen).

Licence