Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.052.388

0

1.052.388

47.488

1.099.876

47.489

47.489

47.489

47.489

1.099.877

            
 

Uitgaven

1.052.276

0

1.052.276

60.894

1.113.170

47.489

47.489

47.489

47.489

1.099.877

            

25.1

Brede doeluitkering

1.052.276

0

1.052.276

60.894

1.113.170

47.489

47.489

47.489

47.489

1.099.877

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.052.276

0

1.052.276

60.894

1.113.170

47.489

47.489

47.489

47.489

1.099.877

 

Overige bijdragen

1.052.276

0

1.052.276

60.894

1.113.170

47.489

47.489

47.489

47.489

1.099.877

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt per saldo met € 47,5 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 237,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast is in 2023 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 13,4 miljoen om de BDU 2024 beschikking op tijd aan te kunnen gaan. In de 1e suppletoire begroting 2024 wordt hetzefde budget afgeboekt in 2024.

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het budget wordt per saldo met € 60,9 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 237,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt metname door:

2024:

  • Een overboeking vanuit het Mobilitetisfonds ter dekking van de BDU-beschikking 2024 voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA) (€ 4,3 miljoen).

  • Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds ter dekking van de BDU-beschikking 2024 voor de planuitwerkingsfase van een aantal projecten (€ 9,1 miljoen).

2024-2029

  • Met de 1ste suppletoire begroting is de loon en prijsbijstelling toegevoegd aan artikel 25 voor structureel € 47,5 miljoen per jaar.

Licence